El Ple municipal

El Ple municipal és un òrgan col·legiat format per l’alcalde i per tots els regidors i regidores. És convocat i presidit per l’alcalde i celebra sessions públiques tan de caràcter ordinari com extraordinari.

De conformitat amb el que estableix l’article 80 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions Locals, el secretari, en nom de l’alcalde convoca, el plenari en el dia l’hora indicats, a la casa consistorial, amb l’ordre del dia establert.

En aquest apartat es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades, el debat i els acords. Es pot trobar aquesta informació a les actes del Ple municipal.

Periodicitat sessions del Ple


Els plens ordinaris de l'Ajuntament de Collsuspina es celebren el primer dimecres de cada tres mesos, a les 20h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
Es podran convocar plens extraordinaris quan ho requereixi l'actualitat municipal.
Format pels 7 regidors i el secretari.
Oberts al públic.

Competències del Ple municipal


Competències del ple atribuïdes per l'article 22 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local:

1. El Ple, integrat per tots els Regidors, és presidit per l'Alcalde.

2. Corresponen, en tot cas, al Ple municipal en els Ajuntaments, i a l'Assamblea veïnal en el règim de Consell Obert, les següents atribucions:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a les que es refereix l'article 45; creació d'òrgans desconcertats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

c) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i demés instruments d'ordenació previstos a la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualsevol dels mateixos instruments.

d) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que es disposa a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i demés Administracions públiques.

i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, el fixament de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual.

j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

l) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de la qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost – excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumular de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior – tot això de conformitat amb el que es disposa a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

n) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupost.

o) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.

p) La resta que expressament confereixin les lleis.

3. Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa a la legislació electoral general.

4. El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions a l'Alcalde i a la Junta de Govern Local, excepte les enunciades a l'apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) i o), i en l'apartat 3 d'aquest article.