Proveïdors

Relació de proveïdors


En la documentació adjunta es pot consultar la informació la relació de proveïdors i adjudicataris de l'Ajuntament de Collsuspina, juntament amb la seva facturació anual quan correspon a imports inferiors a 18.000 € en el cas de contractes de serveis o subministraments o de 50.000 € en el cas de contractes d'obres tenen la consideració legal de contractes menors.

Període mitjà de pagament als proveïdors (PMP)


El pagament a proveïdors és a 30 dies.

Us oferim aquesta informació en compliment de l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, segons la redacció donada per la Disposició Addicional Primera de la Llei Orgànica 9/2013, de control del deute comercial del sector públic, i l’article 6.2 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions publiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Consulta el termini de pagament de l'Ajuntament de Collsuspina.

Darrera actualització: 25.01.2022 | 12:01
Darrera actualització: 25.01.2022 | 12:01