Codi de Conducta

Codi de Conducta dels Alts Càrrecs i Bon Govern de l'Ajuntament de Collsuspina


PREÀMBUL

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, suposa donar un tractament legal concret a principis com la transparència, l'accés a la informació pública, el bon govern i el govern obert, materialitzant-se aquests en un conjunt de drets per a la ciutadania i obligacions jurídiques per a les Administracions públiques, així com l'establiment de mecanismes de garantia per tal de protegir els drets i permetre que aquests tinguin una vertadera aplicació pràctica i no es quedin en mers principis programàtics, tal i com es reconeix al Preàmbul de la llei citada anteriorment.

La importància de fer efectius aquests principis ha anat en augment a mesura que les demandes socials en aquesta matèria han anat creixent. Donat que les administracions públiques i organismes públics en general han de desenvolupar la seva activitat en el marc d'un Estat democràtic i de dret, la seva actuació ha de ser transparent, responsable i eficient, complint en tot moment amb finalitats d'interès públic.

Així doncs, l'art. 55.3 de la Llei 19/2014, que conté un mandat pel qual els ens locals han d'elaborar un codi de conducta dels alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis establerts legalment, així com determinar les conseqüències d'incomplir-los, a més de la voluntat de l'Ajuntament de Collsuspina d'establir compromisos en línia amb els principis de transparència i bon govern, ha permès la redacció del present Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Collsuspina.

1. OBJECTE

Aquest Codi té dos objectius fonamentals:

 1. Establir els principis ètics bàsics que han de regir l'actuació dels alts càrrecs de l'Ajuntament, així com les normes de conducta.
 2. Establir els principis de bon govern, per tal de reforçar i millorar les relacions entre el ciutadà i l'Administració local.

2. ÀMBIT SUBJECTIU

Aquest codi s'aplica als alts càrrecs de l'Ajuntament, d'acord amb l'art. 4.2. A aquests efectes, tenen la condició d'alts càrrecs:

 1. L'alcalde
 2. Els regidors
 3. Els titulars d'òrgans superiors i directius, d'acord amb el que disposa la legislació de règim local i funció pública vigent.

3. PRINCIPIS ÈTICS I DE BON GOVERN

Els subjectes obligats al compliment d'aquest codi han d'actuar, en l'exercici de les seves funcions, d'acord amb els següents principis ètics i regles de conducta establertes a l'art. 55:

 1. El respecte de la Constitució, l'Estatut d'autonomia i el principi de legalitat.
 2. El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris.
 3. La transparència de les activitats oficials, dels actes i decisions relacionats amb la gestió dels assumptes públics que tenen encomanats i de llur agenda oficial, als efectes de publicitat del Registre de grups d'interès, establert pel títol IV.
 4. La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d'interessos.
 5. La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
 6. L'ajustament de la gestió i l'aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals s'han concebut.
 7. El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que dirigeixen.
 8. La utilització de la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici de l'interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.
 9. El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
 10. La bona fe.
 11. L'exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se'ls pugui oferir per raó del càrrec o que pugui comprometre l'execució de llurs funcions.
 12. El deure d'abstenir-se d'intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri algun dels supòsits d'abstenció que estableix la Llei.

4. NORMES DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS

Compromisos generals

 1. Formular, a l'inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets patrimonials i de les activitats que es desenvolupen. Aquesta informació serà actualitzada a mesura que variïn les circumstàncies.
 2. Realitzar les funcions pròpies del càrrec amb dedicació absoluta, d'acord amb allò fixat a la legislació sobre incompatibilitats.
 3. Exercir la funció pública de forma objectiva i veraç, no difonent informació o dades falses.

Compromisos en relació amb els conflictes d'interessos

Per tal d'evitar la confusió entre interessos públics i privats durant l'exercici del càrrec i per tal de garantir una actuació imparcial, independent i objectiva, l'Ajuntament de Collsuspina es compromet a:

 1. Dur a terme les funcions pròpies del càrrec en benefici exclusiu de l'interès públic, evitant realitzar actuacions per interessos privats que puguin ser incompatibles amb l'interès públic.
 2. Abstenir-se de participar en assumptes en els quals es tingui un interès personal, sigui directe o indirecte, a més d'utilitzar el càrrec o les prerrogatives institucionals de les què es disposa per al benefici propi o aliè, ni dur a terme cap activitat privada que, directament o indirectament, entri en conflicte amb els interessos públics.
 3. No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments no relacionats amb el seu paper institucional. En tot cas, seran públics, a través del Portal de Transparència, tots aquells esdeveniments que es realitzin en representació de l'Ajuntament de Collsuspina, especificant el dia i objecte de l'acta, així com la entitat que lliura la invitació.
 4. No acceptar regals, donacions de particulars i d'entitats públiques o privades, més enllà dels regals de cortesia que es lliurin per raó del seu càrrec, i en cap cas podran fer-se servir per a ús personal de l'alt càrrec. En tot cas, seran públics, a través del Portal de Transparència, els béns acceptats com a regals, a més d'especificar-se quin ha estat el regal acceptat, el seu destí final i l'entitat o particular que l'ha lliurat.
 5. Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d'altres administracions públiques o d'entitats públiques dependents d'aquestes, universitats o entitats sense ànim de lucre, quan hagin d'assistir convidades oficialment per raó del càrrec a una activitat relacionada amb les seves responsabilitats. No s'ha d'acceptar el pagament de viatges, desplaçaments ni allotjaments per part d'una empresa privada ni d'un particular, llevat que, de forma excepcional i per raons d'interès públic degudament justificats, s'autoritzi per acord del ple. En tot cas, aquestes invitacions es faran públiques, especificant-se el lloc, la persona física o jurídica en qüestió, el lloc i el motiu de la invitació.
 6. Fer públiques en el Portal de Transparència les entrevistes i reunions que es mantinguin amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups d'interès, d'acord amb la llei.
 7. Prendre decisions basades en criteris objectius, especialment pel que fa a l'execució del pressupost, la concessió d'ajuts i subvencions, la contractació pública i la contractació del personal. Els procediments s'han de desenvolupar en tot cas respectant els principis de transparència, imparcialitat, objectivitat, legalitat i publicitat, així com criteris de sostenibilitat i d'igualtat entre homes i dones.

Compromisos en relació amb la ciutadania

 1. Proporcionar tota la informació relativa a les actuacions realitzades, donant compliment al dret a l'accés a la informació pública establert a la legislació corresponent, i només mantenint el secret o reserva en els casos en què la llei així ho exigeixi o en cas que els drets o interessos de terceres persones es puguin veure afectats.
 2. Mantenir la deguda reserva i confidencialitat respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l'exercici de llurs competències i, en cap cas, fer ús de la informació per a obtenir avantatges propis o aliens.
 3. Gestionar els recursos públics de forma eficaç i eficient i d'acord amb l'interès públic, d'acord amb el principi de legalitat i respectant la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. S'ha de facilitar la rendició de comptes d'acord amb el principi de responsabilitat, segons la qual s'ha de respondre de les actuacions pròpies i de les dels òrgans que dirigeixen.
 4. Proporcionar informació i dades actualitzades a la ciutadania relatives a la funció pública exercida pels alts càrrecs de l'Administració local, garantint que siguin fàcilment accessibles per a totes les persones, per tal de què la ciutadania pugui avaluar les actuacions realitzades.
 5. Reforçar els mecanismes de participació ciutadana que, de forma complementària a la transparència que ha de regir en l'actuació pública, permeti millorar les polítiques públiques i generar una major confiança i proximitat entre l'Administració local i els ciutadans.

5. MECANISME D'ADHESIÓ

Els electes i el personal de l'Ajuntament de Collsuspina han de manifestar la seva adhesió expressa i individualitzada al present Codi de conducta en el termini de 1 mes a comptar des de l'adopció de l'acord, o en el termini de 1 mes a comptar des de la publicació del Codi. Els documents d'adhesió s'ajustaran al model de l'Annex, i seran incorporats als expedients personals corresponents.

6. RÈGIM SANCIONADOR

En cas d'incompliment de les normes establertes en aquest Codi, s'aplicarà allò establert al Capítol II del Títol VII relatiu al Règim sancionador, de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

7. APROVACIÓ, VIGÈNCIA I REVISIÓ DEL CODI

El Codi de Conducta entra en vigor l'endemà de la seva aprovació definitiva pel Ple de la Corporació.
El Codi de Conducta es publicarà en el Portal de la Transparència i es facilitarà la seva difusió màxima a través de tots els mitjans que es considerin adients.

Darrera actualització: 18.01.2022 | 17:28
Darrera actualització: 18.01.2022 | 17:28