Contractació administrativa i convenis

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través del següent enllaç.

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'ajuntament

Informació de contractes


En aquest apartat, accedint a l'enllaç de Contractes, convenis i subvencions, es publica la següent informació contractual:

  • Licitacions en curs.
  • Composició de les meses de contractació.
  • Actes de les meses de contractació.
  • Contractes formalitzats.
  • Modificacions contractuals, pròrrogues, licitacions suspeses,...
  • Llistat de proveïdors i adjudicataris.

Adjudicacions 2021:

De moment, al llarg d'aquesta legislatura, no s'ha convocat cap mesa de contractació. Actualment tampoc n'hi ha cap mesa convocada o pendent de convocar.

Convenis


En aquest apartat es dóna publicitat als convenis signats per l'Ajuntament de Collsuspina amb entitats i altres administracions públiques, especificant l'objecte i les obligacions econòmiques que s'en deriven.

S'adjunta el document de Convenis formalitzats el 2021.

 

Darrera actualització: 25.01.2022 | 12:34
Darrera actualització: 25.01.2022 | 12:34