Convocatòria Ple ordinari. 3 de març de 2022

Dilluns, 28 de febrer de 2022

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Ratificar, si s’escau, la inclusió de les propostes d’acord de la present sessió ordinària del Ple de la Corporació.
SEGON. Aprovar, si s’escau, l’acta número PLN/2022/1, corresponent a la sessió anterior celebrada el dia 13 de gener de 2022.
TERCER. Aprovar, si s’escau, inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
QUART. Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrajudicial de crèdits número 01/2022.
CINQUÈ. Aprovar, si s’escau, l’increment retributiu de la massa salarial del personal laboral exercici 2022.
SISÈ. Aprovar, si s’escau, l’adhesió als protocols promoguts i aprovats pel Consell Comarcal del Moianès.
SETÈ. Aprovar, si s’escau, l’adhesió al contracte 2019.03-D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.2019.03).
VUITÈ. Aprovar, si s’escau, el manifest sobre la greu situació i perjudicis que pateix el bosc a la Catalunya Central.
Control i fiscalització
NOVÈ. Donar compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia, des del 13 de gener de 2022 a 28 de febrer de 2022.
DESÈ. Donar compte al Ple dels acords de les Juntes de Govern Local celebrades des del 23 de desembre de 2021 al 28 de febrer de 2022.
ONZÈ. Donar compte de les actuacions de les diferents regidories de l’Ajuntament de Collsuspina.
DOTZÈ. Donar compte dels estats d’execució del pressupost de l’exercici 2022, a data 28 de febrer de 2022.
TRETZÈ. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 1.03.2022 | 06:12