Ordenances fiscals

Ordenances fiscals per a l'any 2022


Les Ordenances fiscals pel 2022 són les mateixes que les Ordenances fiscals del 2021.

L'aprovació definitiva de les ordenances fiscals 2021 deia el seguent:

L'Ajuntament de Collsuspina en sessió plenària celebrada el dia 12 de novembre de 2020, va aprovar provisionalment l'acord de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021.

L'edicte d'aprovació provisional, es va publicar al BOP núm. CVE 2020033142 del dia 16 de novembre de 2020, al tauler d'edictes electrònic de la pàgina web municipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Durant el termini d'exposició al públic, previst en l'article 17.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, no s'han presentat al·legacions, i per tant, l'acord provisional ha esdevingut definitiu de conformitat amb el que preveu l'article 17.3 del mateix Text Refós.

Les modificacions de les Ordenances Fiscals, entraran en vigor a partir de l'1 de gener de 2021 i regiran mentre no es modifiquin o es deroguin de forma expressa.

Contra l'acord adoptat, que posa fi a la via administrativa, es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la data de la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.

En compliment d'allò que disposen l'art. 17.4 del TRLRHL, l'art. 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim Local, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa públic el text íntegre de les modificacions aprovades per a l'exercici 2021:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable (detallat en el document adjunt).

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable (detallat en el document adjunt).

 

Darrera actualització: 26.01.2022 | 05:39
Darrera actualització: 26.01.2022 | 05:39