Ordenances fiscals

Ordenances fiscals per a l'any 2020

En compliment d'allò que disposen l'article 17.4 del Text refós de la llei Reguladora de les hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal de Catalunya, es fa públic que l'Ajuntament de Collsuspina en sessió plenària de data 19 de Desembre de 2019 ha aprovat definitivament l'ordenança fiscal número 3, Reguladora de l'impost sobre vehicles de Tracció mecànica per l'any 2020.
I aprovar l'ordenança fiscal número 1, Reguladora de l'impost sobre els béns immobles, per a l'any 2020.Es transcriu a continuació el text íntegre de la part resolutiva de l'acord esmentat:

Primer,- Desestimar l'al.legació presentada pel Sr. Miquel Romero Agredano, portaveu del grup municipal Junts per Collsuspina, segons el que s'indica a la disposició transitòria final, de la mateixa ordenança, on s'indica que fins a l'exercici 2021, no es regularà la quota liquida de l'impost, ni el percentatge corresponent al recàrrec d'aplicació.

Segon,- Aprovar definitivament per a l'exercici de 2020 i següents la Modificació de l'ordenança 1 , reguladora d'impost sobre béns immobles i l'ordenança 3, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Tercer,- El present acord definitiu així com el text aprovat de l'ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles que en resulta, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província.
 

Darrera actualització: 10.01.2020 | 13:57
Darrera actualització: 10.01.2020 | 13:57