Proveïdors

Relació de proveïdors

En la documentació adjunta es pot consultar la informació la relació de proveïdors i adjudicataris de l'Ajuntament de Collsuspina, juntament amb la seva facturació anual quan correspon a imports inferiors a 18.000 € en el cas de contractes de serveis o subministraments o de 50.000 € en el cas de contractes d'obres tenen la consideració legal de contractes menors.

Període mitjà de pagament als proveïdors (PMP)

El present apartat comprèn la documentació relativa als indicadors de termini de pagaments que fa l'Ajuntament a les seves empreses proveïdores.

Us oferim aquesta informació en compliment de l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, segons la redacció donada per la Disposició Addicional Primera de la Llei Orgànica 9/2013, de control del deute comercial del sector públic, i l’article 6.2 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions publiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Consulta el termini de pagament de l'Ajuntament de Collsuspina.

Darrera actualització: 13.03.2018 | 10:18
Darrera actualització: 13.03.2018 | 10:18