Participació sobre temes actuals d'interès local

Processos participatius

Actualment NO tenim cap procés participatiu.

Per qualsevol proposta, s'ofereix l'Espai obert a tothom on es mostren tots els canals per poder fer arribar qualsevol idea, comentari o reivindicació.

Procés participatiu per a la definició de la millora del carrer Major de Collsuspina 2020

La gran afluència de persones que arriba al poble els caps de setmana i durant les vacances comporta l’ocupació d’aquest carrer per vehicles que genera conflicte amb altres usos i trenca la tranquil·litat que caracteritza la vida del municipi. L'objectiu d'aquest projecte és aconseguir una proposta el més consensuada possible de forma participativa de la millora del carrer Major de Collsuspina. Per això es duran a terme dues sessions de debat obert i una tercera de retorn dels resultats.

Dissabte 22 de febrer: primera sessió

En aquesta sessió es farà una breu devolució de l'anàlisi de mobilitat realitzat per la Diputació: quantitat d'espai dedicat a cada ús, deficiències, mancances,... Seguidament es mostraran imatges d'exemples d'intervencions de pacificació de carrers en altres municipis. Es demanarà als participants que expressin aquells elements que els agradaria o no traslladar al Carrer Major de Collsuspina.

Dissabte 21 de març: segona sessió

En base als resultats de la sessió anterior es portaran una sèrie de propostes o alternatives concretes per al carrer Major de Collsuspina, sobre les que discutir els diferents detalls. En aquesta sessió es vol veure quins criteris i propostes tenen un major o menor suport.

Abril: sessió de retorn

Es presentaran els resultats de les activitats anteriors, treballats en forma de proposta concreta, i es donarà resposta a les voluntats expressades durant el procés. En aquesta sessió es recolliran els darrers comentaris de la ciutadania per millorar el projecte.

Totes les sessions es duran a terme a les 18.30h al local social Ramon Cabanas.

Enllumenat públic de Collsuspina 2017

L’enllumenat públic és una de les despeses fixes més importants que té un municipi.

A Collsuspina, amb un pressupost de prop de 10.000€ l’any de despesa en enllumenat públic, creiem oportú fer una inversió de reposició de bombetes, canviant les actuals -de vapor de sodi i amb una potència de 120w- per unes de noves -de tecnologia LED i amb potències d’entre 30w i 50w- fet que suposarà un estalvi aproximat del 60% en consum elèctric. Aquesta nova bombeta, si bé no és tan càlida (no tant de color àmbar), suposa un estalvi econòmic molt important.

En aquest sentit, i amb previsió d’efectuar el canvi a tot el municipi, enguany tenim previst de fer una primera fase que afectarà al nucli antic, i deixant en una segona fase els nuclis del Picanyol i de les Casetes, que es farien efectives durant el 2018 o 2019.

El cost aproximat del canvi d’aquesta primera fase és de 15.000€ i afecta a 80 fanals.

És per aquest motiu, i amb la voluntat de fer-ho amb el màxim de consens possible, que us emplacem a que aneu a la Plaça Major i a la plaça de l’església per veure’n la mostra i que voteu quina de les opcions preferiu.

La data límit que ens hem marcat per donar el procés participatiu per finalitzat és el diumenge, 25 de juny del 2017.

Resultat

L'elecció de l'enllumenat s'ha realitzat gràcies als 56 vots que s'han entregat, tant per internet com presencialment.

Finalment l'enllumenat públic de Collsuspina serà tecnologia de bombeta LED càlida de 30w-50w, per tant, s'han descartat les altres opcions: mantenir les bombetes actuals de vapor de sodi de 120w i posar la nova tecnologia de bombeta LED freda de 30w-50w.

Les votacions han estat les següents:

Bombeta actual: 1 vot.
Bombeta LED freda 30-50w: 22 vots.
Bombeta LED càlida 30-50w: 33 vots.

Debat i elecció del nom per a l'Escola de Collsuspina 2017

Aquest dimarts 14 de febrer el consell escolar, ha donat llum verda al procés de participació per esdcollir un nom per l'escola de Collsuspina.

Bases del procés participatiu per debatre i escollir un nom per a l'escola de Collsuspina preàmbul

L'Escola de Collsuspina és reobrir com a escola pública depenent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.el curs 2006-2007 sota el nom de “CEIP de Collsuspina”.

Amb l'aprovació de la LLEI 12/2009, d'educació de Catalunya (LEC) el curs 2009-2010 canvia la nomenclatura i passa a anomenar-se “Escola de Collsuspina”.
Aquest curs 2016-2017 l'escola de Collsuspina ha abandonat l'emplaçament provisional i ha inaugurat un nou edifici en una nova ubicació al municipi, l'escola s'ha traslladat al carrer del Toll número 11, al Barri de Can Picanyol.

Un cop inaugurat el nou edifici cal senyalitzar-lo a l'exterior, per això pensem que és el millor moment promoure un procés participatiu per debatre i, si es el cas, escollir un nom per a l'escola de Collsuspina.

Objecte del procés participatiu

L'objectiu d'aquest procés participatiu és debatre si cal dotar a l'escola de Collsuspina d'un nom propi per denominar-la més enllà del seu nom genèric. Per aquest motiu s'obrirà al conjunt de la població de Collsuspina i a tota la comunitat educativa de l'escola la possibilitat de fer les propostes de nom que considerin.

En finalitzar el procés participatiu serà el ple de l'Ajuntament de Collsuspina qui accepti la proposta escollida i en darrera instància ho farà el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Tipus de procés

El present procés participatiu es desenvoluparà en dues fases:

 • Una primera fase en la qual el conjunt de la població de Collsuspina i a tota la comunitat educativa de l'escola de Collsuspina podrà fer propostes motivades. Una Comissió de Selecció (més endavant es descriu la composició de la Comissió de Selecció) farà una preselecció descartant les candidatures que consideri poc adequades i oferint un mínim de 3 candidatures per a la segona fase. L'opció de mantenir la nomenclatura actual (Escola de Collsuspina) serà automàticament una de les candidatures per a la segona fase. Es publicaran les candidatures seleccionades (propostes motivades) a la pàgina web de l'escola (agora.xtec.cat/escoladecollsuspina).
 • Una segona fase de votació popular entre la comunitat educativa de l'Escola de Collsuspina. En la qual s'habilitaran dos sistemes de votació popular: d'una banda la votació presencial per part dels alumnes, mestres i la resta de persones que treballen a l'escola.

I d'altra banda el vot de les famílies de l'escola es podrà fer virtual a traves del correu electrònic que l'escola té registrat com a correu de contacte fins el dimecres 19 d'abril de 2017. O presencialment el dijous 20 d'abril a les 13h i el divendres 21 d'abril a les 16:30 al vestíbul de l'escola. Els pares i mares de l'escola podran votar cadascun de manera individual.

Per efectuar el recompte final els vots seran ponderats amb els següents factors multiplicadors: vots d'alumnes x1,5; vots de famílies x2,2; i vots de personal del centre x5 d'aquesta manera s'igualarà els pes dels diferents sectors (alumnes 29x1,5=44,5, famílies 40x1,1=44 i personal del centre 9x5=45).

Participants

En la primera fase de “propostes motivades” podrà participar qualsevol persona empadronada al municipi de Collsuspina i qualsevol persona que formi part de la comunitat educativa de l'Escola de Collsuspina (alumnat, mares i pares d'alumnes, mestres i la resta de personal del centre).

Cada participant podrà presentar totes les propostes motivades que consideri oportunes.

La participació a aquest procés pressuposa l'acceptació de les presents bases en tots els seus termes.

En la segona fase només participarà la comunitat educativa de l'Escola de Collsuspina.

Requisits de les propostes

Totes les propostes hauran d'incloure necessàriament la denominació genèrica:
Escola...

I hauran d'anar acompanyades d'una justificació que presenti els motius pels quals es proposa el nom en qüestió per a denominar l'Escola de Collsuspina.

Presentació de propostes

Les propostes es presentaran a través de l'adreça electrònica del centre (a8065482@xtec.cat) indicant a l'assumpte la frase PROPOSTA DE NOM. El cos del missatge de correu electrònic haurà d'incloure les dades de la persona que fa la proposta: nom i cognoms, data de naixement, domicili, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.

El correu haurà d'anar acompanyat d'un arxiu adjunt en format Word o Oppenoffice on es farà constar de manera clara la proposta de nom i una memòria justificativa amb els motius pels quals es proposa el nom en qüestió per denominar l'Escola de Collsuspina.

Termini de presentació

La recepció dels treballs quedarà oberta a partir de la publicació d'aquestes bases a la pàgina web del centre i podran ser entregats fins al divendres 24 de març de 2017.

La comissió de selecció

La comissió de selecció estarà formada pels membres del consell escolar de l'Escola de Collsuspina format per 2 mestres, 2 representants de pares i mares, 1 representant de l'ajuntament i el director del centre (que actuarà com a president de la comissió). De manera excepcional l'ajuntament podrà nomenar un segon membre a la comissió de selecció.

La Comissió farà una preselecció descartant les candidatures que consideri poc adequades i oferint un mínim de 3 candidatures per a la segona fase. L'opció de mantenir la nomenclatura actual (Escola de Collsuspina) serà automàticament una de les candidatures per a les segona fase.

L'acceptació de candidatures la determinarà la majoria simple dels membres de la comissió, en cas d'empat el resoldrà el vot de qualitat del president de la comissió.

La Comissió de selecció publicarà les candidatures seleccionades (propostes motivades) a la pàgina web de l'escola (agora.xtec.cat/escoladecollsuspina). Per tal que puguin ser votades.

Resolució del procés participatiu

El 23 d'abril de 2017 es publicarà a la pàgina web de l'escola la proposta més votada. Que restarà pendent de l'aprovació per part del consistori municipal i de l'aprovació final per part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Difusió

Tota la difusió d'aquest procés participatiu es farà a través de la pàgina web de l'escola (agora.xtec.cat/escoladecollsuspina):

 • Publicació de les bases.
 • Publicació de les candidatures seleccionades.
 • Publicació del resultat de la votació.

L'Ajuntament de Collsuspina podrà fer-ne difusió a través del canals que consideri oportuns fent referència a la pàgina web de l'escola com a font d'informativa.

General

Qualsevol situació no prevista en aquestes bases serà resolta per la Comissió de selecció de la forma que estimi més oportuna, per una majoria dels seus membres.

La Comissió podrà descartar totes les propostes presentades en cas de considerar-les poc adequades i automàticament s'acabarà el procés participatiu i es mantindrà la nomenclatura actual: Escola de Collsuspina.

Pacificació del carrer Major 2016

 • Per què volem pacificar el carrer Major? 
 • Per què volem fer-ho amb participació? 
 • Com hi podeu participar? 
 • Què es un Consell Assessor? 
 • Quin són membres del Consell 
 • Qui en pot formar part? 
 • Com funciona?

Per què volem pacificar el carrer Major?

Un dels principals atractius del nostre poble és el contacte amb la natura i la tranquil·litat però l’afluència massiva de vehicles al carrer Major en determinats moments els posa en perill: els cotxes substitueixen a les persones i perdem espai per passejar, xerrar o jugar.

Des de l’ajuntament, creiem que Collsuspina no ha de renunciar a aquesta tranquil·litat ni tampoc a rebre visitants. Volem buscar la millor manera de pacificar el carrer Major escoltant el que hi teniu a dir els veïns i veïnes. 

Per què volem fer-ho amb participació?

Ens proposem combinar el treball tècnic amb un debat ciutadà constructiu i transparent per aconseguir, a través del diàleg entre ciutadania i representants locals, un projecte de pacificació compartit. Més enllà d’aquest projecte, la voluntat de l’equip de govern municipal és treballar aspectes decisius de la vida del poble incorporant el debat ciutadà, enfortint la democràcia local. És per això que hem decidit crear un “Consell assessor” que aporti diferents mirades sobre els problemes o actuacions que se li plantegin. 

Com hi podeu participar? 

L’1 de setembre es farà una presentació a la què estan convidats tots els veïns i veïnes de Collsuspina. A més d’explicar el conjunt del procés i com participar, hi haurà una primera pluja d’idees entorn a la pacificació del carrer Major i es farà el primer pas per posar en marxa el Consell assessor entre aquells/es interessats/des a formar-ne part.

- Fent aportacions individuals

Del 15 d’agost al 15 de setembre podreu fer arribar les vostres propostes i suggeriments a la bústia que trobareu col·locada: 

 • del dia 15 d’agost al dia 2 de setembre a la piscina municipal. 
 • del dia 3 al 15 de setembre a l’edifici de l’ajuntament.

Podeu fer-ho simplement escrivint la vostra aportació i desant-la a la bústia o bé, baixant-vos el díptic d’inici del procés per escriure la vostra opinió.

També podeu enviar un missatge a collsuspina@diba.cat posant a l’assumpte “Carrer Major”. 

- A través del Consell assessor

El Consell farà dues reunions per definir els diferents elements a tenir en compte per a la pacificació del carrer Major i les actuacions possibles.

El tercer moment serà de presentació de conclusions i de la proposta (o propostes) resultants. 

El Consell Assessor de Collsuspina

· Què és? 
El Consell Assessor de Collsuspina és un espai de consulta i debat públic a qui que el govern municipal plantejarà temes sobre els quals vol conèixer el parer dels habitants de Collsuspina. 

· Qui són membres del Consell? 
El Consell el formen unes 15 persones del municipi que, procedents d’entitats, institucions o a títol individual, aporten les seves diferents visions. És important cercar la pluralitat en la seva composició i per tant, que hi hagi persones que puguin parlar des de l’àmbit de l’ensenyament, la cultura, l’urbanisme, el medi ambient, la promoció turística, l’economia, etc.

Està presidit per l’alcalde i també en són membres un representant de cada grup polític municipal. 

· … I qui en pot formar part?

El Consell ha de ser viu, de manera que en el seu funcionament preveu la renovació dels seus membres, tant pel que fa a referents d’entitats com a persones.

Per a la renovació de càrrecs i membres s’estableix un sistema biennal en el que s’estudiarà l’entrada de les persones que hagin demanat ser membres i la sortida/substitució d’aquelles que no hagin assistit a la meitat de les reunions convocades sense haver excusat la seva presència. Cada quatre anys, la renovació haurà de coincidir necessàriament amb el canvi de mandat municipal.

Les persones i entitats interessades en formar-ne part hauran de sol·licitar la seva incorporació al Consell mitjançant escrit dirigit a l’Alcaldia per correu electrònic a collsuspina@diba.cat o al Registre municipal. 

· Com funciona? 
Es reuneix sempre que es consideri necessari però ho farà al menys un cop l’any per a fer balanç de l’acció municipal i recollir les recomanacions dels i les membres del consell sobre accions per al següent any.

De forma prioritària, s’intentarà que les recomanacions del consell siguin per consens. En cas que aquest no sigui possible, es farà una votació i es recolliran els vots particulars (els arguments dels qui defensen o rebutgen una determinada recomanació).

Donat que a l’ajuntament, la legitimitat per prendre decisions correspon al govern i al ple municipal, les recomanacions del consell han de ser traslladades i aprovades, si s’escau, a aquests òrgans per a ser executades.

La composició del Consell i les actes de les seves reunions seran públiques. Tots els collsuspinencs i collsuspinenques podran trobar aquesta informació en aquest web municipal o bé, demanar-la a les dependències municipals.

Espai obert a tothom

Aquest espai està obert a tothom qui vulgui aportar propostes a l'equip de govern sobre qualsevol tema del municipi.

Atenció presencial

 • Us podeu dirigir a les oficines municipals que es troben a la Plaça Major, 3.

Atenció telefònica 

 • El telèfon de l'Ajuntament és el 93 830 03 76. L'horari d'atenció telefònica és de dilluns a divendres, de 8 a 14:00 ; dijous, de 17 a 20.

Atenció digital 

A més a més, també disposeu d'un apartat de Queixes, consultes i/o suggeriments al qual podeu accedir aquí.

Tanca Formulari

Bústia de suggeriments

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L'enviament des les dades introduïdes en el formulari per part de l'usuari, implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. L'Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


Darrera actualització: 25.11.2022 | 10:36
Darrera actualització: 25.11.2022 | 10:36