Carta de serveis

Carta de serveis i compromisos davant la ciutadania

La carta de serveis que teniu a la vostra disposició al web municipal recull, de manera clara i concisa els serveis que prestem i els nostres compromisos de qualitat.

La carta de serveis d’atenció ciutadana és una eina perquè els ciutadans i ciutadanes puguin conèixer i exercir els seus drets en relació amb l’Ajuntament de Collsuspina i perquè sàpiguen en tot moment quins recursos els assisteixen, quins drets els obliguen i quins compromisos s’han assumit des del servei.

Qui som?

Som un equip de professionals que treballem per atendre, informar i prestar serveis als ciutadans i ciutadanes en relació amb l’ajuntament i el poble de Collsuspina.

Des de l’Ajuntament oferim tota la informació disponible sobre l'administració municipal i sobre el municipi, així com la possibilitat de tramitar de manera integrada bona part de les gestions municipals.

L’Ajuntament de Collsuspina té funcions de registre general i de finestreta única i, per tant, s’hi poden presentar totes les sol·licituds i documents que s'adrecin a l'Ajuntament, així com aquelles que s'adrecin a altres administracions públiques.

On som?

Ajuntament de Collsuspina
Pl. Major, 3
Telèfon: 938 300 376
Fax: 938 208 330
Adreça electrònica: collsuspina@diba.cat

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 14 h. Dijous tarda, de 17 a 20 h.

Els nostres serveis

 • Informem sobre el municipi i l’activitat municipal
 • Informem sobre els tràmits i gestions
 • Facilitem la presentació de documents a l’Ajuntament
 • Facilitem la presentació de documents adreçats a altres administracions i organismes públics
 • Facilitem els impresos i publicacions municipals
 • Gestionem les propostes, suggeriments i queixes amb l’objectiu de millorar el servei.
 • Trobareu més informació a l'apartat de Tràmits i gestions del web municipal .

Drets i deures

Drets

 1. DRET a ser atès dins l’horari d’atenció i a ser tractat amb el màxim respecte, celeritat i confidencialitat.
 2. DRET a obtenir informacions clares, certes i completes.
 3. DRET a ser assessorat sobre els tràmits i requisits necessaris per a les seves actuacions davant de l’Ajuntament.
 4. DRET a accedir gratuïtament als formularis de sol·licitud normalitzats de tots els tràmits municipals, ja sigui presencialment o a través del web municipal.
 5. DRET a conèixer la identitat del personal municipal responsable de la tramitació dels seus assumptes.
 6. DRET a obtenir còpia segellada de les sol·licituds que es presentin i justificants dels pagaments que faci efectius.
 7. DRET a no haver de presentar documents que ja es troben en poder de l’Ajuntament o documents que hagin de ser emesos pels serveis municipals.
 8. DRET a conèixer l’estat de tramitació dels procediments en els que el ciutadà tingui un interès legítim.
 9. DRET a presentar queixes i suggeriments relatives als serveis municipals o a la ciutat, ja sigui presencialment o a través del web municipal.
 10. DRET a ser consultats periòdicament sobre la seva percepció de la qualitat del servei d’atenció ciutadana.

Deures

 1. DEURE de fer un ús responsable de les instal·lacions i serveis d’atenció ciutadana.
 2. DEURE de tenir una actitud de respecte envers la resta de persones usuàries del servei i de mantenir el silenci necessari per garantir-ne la correcta prestació.
 3. DEURE de respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o citacions.
 4. DEURE de facilitar de forma certa les dades d’identificació personal i les relatives a la prestació d’un servei o procediment.
 5. DEURE d’assegurar-se de la lectura i comprensió d’allò que se signa.
 6. DEURE de respectar l’ordre i els criteris d’atenció ciutadana.
 7. DEURE de respectar la dignitat personal i professional del personal municipal.
 8. DEURE de facilitar el màxim possible l’ús eficient dels recursos materials i humans dels serveis d’atenció ciutadana.
 9. DEURE de comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d’un servei o les relatives a un procediment.
 10. DEURE de respectar i obeir les recomanacions del personal municipal en cas d’emergència o evacuació de l’Ajuntament.

Compromisos d'atenció ciutadana

 • Garantir un tracte amable i confidencial per part de tot el personal d’atenció ciutadana.
 • Respondre les consultes i demandes d’informació adreçades a collsuspina@diba.cat en un termini de 10 dies hàbils.
 • Mantenir un temps d’espera en l’atenció presencial inferior als 10 minuts en el 90% dels casos.
 • Lliurar de forma immediata els volants individuals d’empadronament sol·licitats presencialment pel titular de les dades.
 • Atendre i derivar, si s’escau, les queixes, suggeriments i propostes adreçades mitjançant el web municipal o el correu electrònic de l’Ajuntament en el termini màxim de 5 dies hàbils.
 • Oferir un horari de servei que garanteixi un total de més de 1950 hores anuals d’atenció presencial.
 • Mantenir un temps d’espera del telèfon d’atenció ciutadana per sota dels 60 segons.
 • Enviar al domicili els impresos o la documentació de les sol·licituds realitzades al telèfon d’atenció ciutadana en un màxim de 4 dies hàbils.
 • Facilitar resposta a totes les consultes d’informació municipal realitzades per telèfon que no es puguin respondre immediatament en un termini màxim de 48 hores.
 • Publicar anualment en el web municipal els resultats sobre el grau d’acompliment dels compromisos adquirits.

Canals de comunicació d'atenció ciutadana

Ajudeu-nos a millorar amb els vostres suggeriments o queixes adreçant-los a:

Última actualització: Gener 2022.

Tanca Formulari

Bústia de suggeriments

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L'enviament des les dades introduïdes en el formulari per part de l'usuari, implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. L'Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


Darrera actualització: 25.11.2022 | 10:38
Darrera actualització: 25.11.2022 | 10:38