Debat i elecció del nom per a l'Escola de Collsuspina 2017

Dimarts, 21 de febrer de 2017

Aquest dimarts 14 de febrer el consell escolar, ha donat llum verda al procés de participació per escollir un nom per l'escola de Collsuspina.

Bases del procés participatiu per debatre i escollir un nom per a l'escola de Collsuspina preàmbul

L'Escola de Collsuspina és reobrir com a escola pública depenent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el curs 2006-2007 sota el nom de “CEIP de Collsuspina”.

Amb l'aprovació de la LLEI 12/2009, d'educació de Catalunya (LEC) el curs 2009-2010 canvia la nomenclatura i passa a anomenar-se “Escola de Collsuspina”.
Aquest curs 2016-2017 l'escola de Collsuspina ha abandonat l'emplaçament provisional i ha inaugurat un nou edifici en una nova ubicació al municipi, l'escola s'ha traslladat al carrer del Toll número 11, al Barri de Can Picanyol.

Un cop inaugurat el nou edifici cal senyalitzar-lo a l'exterior, per això pensem que és el millor moment promoure un procés participatiu per debatre i, si es el cas, escollir un nom per a l'escola de Collsuspina.

Objecte del procés participatiu

L'objectiu d'aquest procés participatiu és debatre si cal dotar a l'escola de Collsuspina d'un nom propi per denominar-la més enllà del seu nom genèric. Per aquest motiu s'obrirà al conjunt de la població de Collsuspina i a tota la comunitat educativa de l'escola la possibilitat de fer les propostes de nom que considerin.

En finalitzar el procés participatiu serà el ple de l'Ajuntament de Collsuspina qui accepti la proposta escollida i en darrera instància ho farà el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Tipus de procés

El present procés participatiu es desenvoluparà en dues fases:

  • Una primera fase en la qual el conjunt de la població de Collsuspina i a tota la comunitat educativa de l'escola de Collsuspina podrà fer propostes motivades. Una Comissió de Selecció (més endavant es descriu la composició de la Comissió de Selecció) farà una preselecció descartant les candidatures que consideri poc adequades i oferint un mínim de 3 candidatures per a la segona fase. L'opció de mantenir la nomenclatura actual (Escola de Collsuspina) serà automàticament una de les candidatures per a la segona fase. Es publicaran les candidatures seleccionades (propostes motivades) a la pàgina web de l'escola (agora.xtec.cat/escoladecollsuspina).
  • Una segona fase de votació popular entre la comunitat educativa de l'Escola de Collsuspina. En la qual s'habilitaran dos sistemes de votació popular: d'una banda la votació presencial per part dels alumnes, mestres i la resta de persones que treballen a l'escola.

I d'altra banda el vot de les famílies de l'escola es podrà fer virtual a traves del correu electrònic que l'escola té registrat com a correu de contacte fins el dimecres 19 d'abril de 2017. O presencialment el dijous 20 d'abril a les 13h i el divendres 21 d'abril a les 16:30 al vestíbul de l'escola. Els pares i mares de l'escola podran votar cadascun de manera individual.

Per efectuar el recompte final els vots seran ponderats amb els següents factors multiplicadors: vots d'alumnes x1,5; vots de famílies x2,2; i vots de personal del centre x5 d'aquesta manera s'igualarà els pes dels diferents sectors (alumnes 29x1,5=44,5, famílies 40x1,1=44 i personal del centre 9x5=45).

Participants

En la primera fase de “propostes motivades” podrà participar qualsevol persona empadronada al municipi de Collsuspina i qualsevol persona que formi part de la comunitat educativa de l'Escola de Collsuspina (alumnat, mares i pares d'alumnes, mestres i la resta de personal del centre).

Cada participant podrà presentar totes les propostes motivades que consideri oportunes.

La participació a aquest procés pressuposa l'acceptació de les presents bases en tots els seus termes.

En la segona fase només participarà la comunitat educativa de l'Escola de Collsuspina.

Requisits de les propostes

Totes les propostes hauran d'incloure necessàriament la denominació genèrica:
Escola...

I hauran d'anar acompanyades d'una justificació que presenti els motius pels quals es proposa el nom en qüestió per a denominar l'Escola de Collsuspina.

Presentació de propostes

Les propostes es presentaran a través de l'adreça electrònica del centre (a8065482@xtec.cat) indicant a l'assumpte la frase PROPOSTA DE NOM. El cos del missatge de correu electrònic haurà d'incloure les dades de la persona que fa la proposta: nom i cognoms, data de naixement, domicili, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.

El correu haurà d'anar acompanyat d'un arxiu adjunt en format Word o Oppenoffice on es farà constar de manera clara la proposta de nom i una memòria justificativa amb els motius pels quals es proposa el nom en qüestió per denominar l'Escola de Collsuspina.

Termini de presentació

La recepció dels treballs quedarà oberta a partir de la publicació d'aquestes bases a la pàgina web del centre i podran ser entregats fins al divendres 24 de març de 2017.

La comissió de selecció

La comissió de selecció estarà formada pels membres del consell escolar de l'Escola de Collsuspina format per 2 mestres, 2 representants de pares i mares, 1 representant de l'ajuntament i el director del centre (que actuarà com a president de la comissió). De manera excepcional l'ajuntament podrà nomenar un segon membre a la comissió de selecció.

La Comissió farà una preselecció descartant les candidatures que consideri poc adequades i oferint un mínim de 3 candidatures per a la segona fase. L'opció de mantenir la nomenclatura actual (Escola de Collsuspina) serà automàticament una de les candidatures per a les segona fase.

L'acceptació de candidatures la determinarà la majoria simple dels membres de la comissió, en cas d'empat el resoldrà el vot de qualitat del president de la comissió.

La Comissió de selecció publicarà les candidatures seleccionades (propostes motivades) a la pàgina web de l'escola (agora.xtec.cat/escoladecollsuspina). Per tal que puguin ser votades.

Resolució del procés participatiu

El 23 d'abril de 2017 es publicarà a la pàgina web de l'escola la proposta més votada. Que restarà pendent de l'aprovació per part del consistori municipal i de l'aprovació final per part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Difusió

Tota la difusió d'aquest procés participatiu es farà a través de la pàgina web de l'escola (agora.xtec.cat/escoladecollsuspina):

  • Publicació de les bases.
  • Publicació de les candidatures seleccionades.
  • Publicació del resultat de la votació.

L'Ajuntament de Collsuspina podrà fer-ne difusió a través del canals que consideri oportuns fent referència a la pàgina web de l'escola com a font d'informativa.

General

Qualsevol situació no prevista en aquestes bases serà resolta per la Comissió de selecció de la forma que estimi més oportuna, per una majoria dels seus membres.

La Comissió podrà descartar totes les propostes presentades en cas de considerar-les poc adequades i automàticament s'acabarà el procés participatiu i es mantindrà la nomenclatura actual: Escola de Collsuspina.

Darrera actualització: 22.12.2022 | 11:56