Convocatòria Ple municipal 3/2019. 10 de juliol de 2019

Divendres, 5 de juliol de 2019 a les 19:21

ORDRE DEL DIA

1. Proposta d’aprovació de la periodicitat de les sessions del ple i de la junta de govern local.
2. Dació de compte de la constitució dels grups polítics i el nomenament dels seus portaveus.
3. Constitució de les comissions informatives permanents així dom de la comissió especial de comptes i el nombre de membres de ple dret de cadascuna d’elles i la seva composició.
4.  Designació de representants de la Corporació en òrgans col·legiats de caràcter supramunicipal i d’altres òrgans col·legiats  que siguin competència del Ple.
5. Dació de compte de les Resolucions de l’alcalde en matèria de nomenaments de tinent d’alcalde , tresorer i de  delegacions.
6. Dació de compte de diversos decrets d’alcaldia sobre el cartipàs municipal.
7. Regim de dedicació, de retribucions i indemnitzacions del membres electes de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 25.09.2019 | 13:33