Acords del 3/2019 Ple Extraordinari Urgent de Cartipàs a 10 de juliol de 2019

Dijous, 11 de juliol de 2019 a les 10:10

Explicació del desenvolupament de la sessió, el debat i els acords del Ple.

Celebrada la sessió extraordinària de la Corporació amb aquest ordre del dia:

1. Constitució, funcionament i composició de la junta de Govern Local.

2. Proposta d'arpovació de la periodicitat de les sessions del ple i de la junta de govern local.

3. Constitució de les comissions informatives permanents així dom de la comissió especial de comptes i el nombre de membres de ple dret de cadascuna d'elles i la seva composició.

4. Designació de representants de la Corporació en òrgans col·legiats de caràcter supramunicipal i d'altres òrgans col·legiats que siguin competència del Ple.

5. Dació de compte de les Resolucions de l'alcalde en matèria de nomenaments de tinent d'alcalde, tresorer i de delegacions.

6. Règim de dedicació, de retribucions i indemnitzacions dels membres electes de l'Ajuntamnet.

7. Dació de compte de la constitució dels grups polítics i el nomenament dels seus portaveus.

8. Aprovació delegació de competècneis d'òrgans municipals.

El Ple adopta els acords que es resumeixen a continuació:

  • Crear la Junta de Govern Local de l'Ajuntament  de Collsuspina, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, la qual quedarà integrada pels membres següents:
    • President: L'Alcalde.
    • Vocals: 1r Tinent d'Alcalde / 2n Tinent d'Alcalde.
  • Determinar que la Junta de Govern Local, presidida per l'Alcaldia i integrada pels Tinents d'alcalde que es nomenaran mitjançant Decret de l'Alcaldia Presidància, una vegada constituïda de conformitat amb el que disposa l'article 112.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals aprovat pel R.D. 2568/1986 de 28 de novembre, celebrarà sessions ordinàries resolutòries cada 15 dies, fixant-se el dia i hora de celebració els dijous a les 20:30 hores i les sessions extraordinàries quan el President ho decideixi. Una vegada convocada la primera Junta de Govern, la següent es realitzarà als 15 dies en caràcter ordinari.
  • Disposar que la Junta de Govern Local podrà celebrar també sessions deliberants quan es convoquin amb aquest caràcter, essent la seva finalitat la funció d'assessorament i assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions per tal d'analitzar temes puntuals, sense adopció d'acrods resolutoris.

* La resta d'acord establerts estan en la documentació que s'adjunta a aquesta notícia.

Darrera actualització: 11.03.2020 | 11:01