Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local. 21 de gener de 2022

Dijous, 20 de gener de 2022 a les 13:12

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió ante-rior, corresponent al 23 de desembre de 2022.
SEGON. Aprovar, si s'escau, la llicència urbanística de rehabilitació de coberta d'habitatge unifamiliar aïllat existent a Can Sanchez S/N (expedient 460/2021).
TERCER. Ratificar, si s'escau, el Decret d'Alcaldia número 2021-0134, de data 30 de desembre de 2021.
QUART. Donar compte a la Junta de Govern Local del Decret d'Alcaldia número 2021-0129, de data 28 de desembre de 2021.
CINQUÈ. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents del mes de gener, relació de factures 1/2022.
SISÈ. Donar compte de les instàncies presentades en Registre, des del 21 de desembre de 2021 a 19 de gener de 2022.

Darrera actualització: 20.01.2022 | 13:24