Es convoca un sessió ordinària de la Junta de Govern pel divendres, 21 de gener de 2022

Dijous, 20 de gener de 2022

La sessió ordinària de la Junta de Govern es celebra el divendres, 21 de gener de 2021, a les 08:00h, en format telemàtic.

Conforme al que es disposa en l'article 103 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Cata-lunya i 112 del Reglament d'Or-ganització, Funcionament i Rè-gim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, queda convocada la sessió ordinària de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament que tindrà lloc a Collsuspina, en format telemàtic en atenció a la pandèmia de la COVID-19, el dia 21 de gener de 2022, a les 08:00 hores, per tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió ante-rior, corresponent al 23 de desembre de 2022.
SEGON. Aprovar, si s'escau, la llicència urbanística de rehabilitació de coberta d'habitatge unifamiliar aïllat existent a Can Sanchez S/N (expedient 460/2021).
TERCER. Ratificar, si s'escau, el Decret d'Alcaldia número 2021-0134, de data 30 de desembre de 2021.
QUART. Donar compte a la Junta de Govern Local del Decret d'Alcaldia número 2021-0129, de data 28 de desembre de 2021.
CINQUÈ. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents del mes de gener, relació de factures 1/2022.
SISÈ. Donar compte de les instàncies presentades en Registre, des del 21 de desembre de 2021 a 19 de gener de 2022.

Darrera actualització: 20.01.2022 | 13:20