Es convoca un sessió ordinària de la Junta de Govern pel divendres, 21 de gener de 2022

Dijous, 20 de de gener de 2022 a les 13:14

La sessió ordinària de la Junta de Govern es celebra el divendres, 21 de gener de 2021, a les 08:00h, en format telemàtic.

Conforme al que es disposa en l'article 103 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Cata-lunya i 112 del Reglament d'Or-ganització, Funcionament i Rè-gim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, queda convocada la sessió ordinària de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament que tindrà lloc a Collsuspina, en format telemàtic en atenció a la pandèmia de la COVID-19, el dia 21 de gener de 2022, a les 08:00 hores, per tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió ante-rior, corresponent al 23 de desembre de 2022.
SEGON. Aprovar, si s'escau, la llicència urbanística de rehabilitació de coberta d'habitatge unifamiliar aïllat existent a Can Sanchez S/N (expedient 460/2021).
TERCER. Ratificar, si s'escau, el Decret d'Alcaldia número 2021-0134, de data 30 de desembre de 2021.
QUART. Donar compte a la Junta de Govern Local del Decret d'Alcaldia número 2021-0129, de data 28 de desembre de 2021.
CINQUÈ. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents del mes de gener, relació de factures 1/2022.
SISÈ. Donar compte de les instàncies presentades en Registre, des del 21 de desembre de 2021 a 19 de gener de 2022.

Darrera actualització: 20.01.2022 | 13:20