Aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2021

Dilluns, 14 de juny de 2021 a les 07:00

Aprovat inicialment el pressupost general per a l'exercici 2021, que estarà exposat al públic a través de l'e-Tauler durant el termini de quinze dies, comptats des del següent dia hàbil al de la publicació del present edicte al BOP.

EDICTE
Aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2021

Format el Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2021, així com, les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.

Vist i conegut el contingut dels informes de l'Interventor municipal, de data 3 de juny de 2021 i vist l'Informe d'Intervenció del càlcul de l'Estabilitat Pressupostària i la Sostenibilitat Financera de la mateixa data, del qual es desprèn que la situació és de superàvit pressupostari i que el percentatge de deute viu d'aquesta entitat és de 0%.

S'exposa al públic el Pressupost Municipal, les Bases d'Execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats.

Darrera actualització: 11.06.2021 | 12:41