Subvencions municipals

Concessió de subvencions.

En aquest enllaç podeu accedit al Portal del Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions que conté la infromació subministrada per l'Ajuntament de Collsuspina en la concessió de subvencions públiques.

Convocatòria de subvencions any 2017

En data 6 de juny de 2017 l'alcalde ha resolt aprovar les següents convocatories de subvencions:

Convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu la pràctica i/o difusió de l’esport en el municipi de Collsuspina.

Text convocatòria e-tauler          Text convocatòria BOPBBases reguladores de subvencions

Ordenança General de Subvencions

Aquesta ordenança té per objecte establir les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui l'Ajuntament de Collsuspina a l'empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Consulteu el text de l'ordenança.

 

Darrera actualització: 15.06.2017 | 01:43
Darrera actualització: 15.06.2017 | 01:43