Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local. 25 de març de 2022

Dijous, 24 de març de 2022 a les 18:09

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovació, si escau, de l'acta corresponent a la sessió anterior celebrada el dia 24 de febrer de 2022.
SEGON. Aprovar, si s'escau, l'autorització de la segregació de la finca registral 269, del carrer de les Casetes i aprovació de la llicència de parcel·lació de la part segregada resultant (expedient 424/2021).
TERCER. Aprovar la relació de factures número 4/2022.
QUART. Donar compte de les instàncies presentades des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.

Darrera actualització: 24.03.2022 | 18:56