Es convoca un sessió ordinària de la Junta de Govern pel divendres, 25 de març de 2022

Dijous, 24 de març de 2022 a les 18:23

La sessió ordinària de la Junta de Govern es celebra el divendres, 25 de març de 2022, a les 8:00h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Collsuspina.

Conforme al que es disposa en l'article 103 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya i 112 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, queda convocada la sessió ordinària de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament que tindrà lloc a Collsuspina, Sala de Plens de l’Ajuntament, el dia 25 de març de 2022, a les 08:00 hores, per tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovació, si escau, de l'acta corresponent a la sessió anterior celebrada el dia 24 de febrer de 2022.
SEGON. Aprovar, si s'escau, l'autorització de la segregació de la finca registral 269, del carrer de les Casetes i aprovació de la llicència de parcel·lació de la part segregada resultant (expedient 424/2021).
TERCER. Aprovar la relació de factures número 4/2022.
QUART. Donar compte de les instàncies presentades des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.

Darrera actualització: 24.03.2022 | 19:01