Bases reguladores per a la constitució d’una borsa de personal operari/ària de brigada de l'Ajuntament de Collsuspina

Dijous, 3 de juny de 2021 a les 12:07

Decret d'Alcaldia número 26_2021 de data 19 de maig de 2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de personal operari/ària de brigada de l'Ajuntament de Collsuspina.

1. Objecte de la convocatòria

L'objecte de la present convocatòria és la selecció per crear una borsa de personal operari/ària de la brigada d'obres i serveis municipal, corresponent a les Agrupacions professionals, per proveir les vacants i necessitats temporals que es produeixin i que la seva cobertura es consideri urgent, necessària i imprescindible per realitzar les tasques de manteniment i serveis ordinàries de l'Ajuntament.

El nombre total de places és UNA PLAÇA (1).

2. Condicions de les persones aspirants (veure adjunt)
3. Perfil funcional (veure adjunt)
4. Publicitat de les bases i de la convocatòria (veure adjunt)
5. Presentació de sol·licituds i admissió de candidats/es (veure adjunt)

6. Procediment de selecció
El procés selectiu es regirà per la modalitat de concurs oposició i constarà d'aquestes fases:
1a fase: prova de català.
2a fase: prova teòrica - pràctica.
3a fase: valoració de mèrits.
4a fase: entrevista personal.
La primera i la segona fase són eliminatòries.

7. Òrgan de selecció (veure adjunt)
8. Incidències i reclamacions (veure adjunt)
9. Finalització i funcionament de la borsa (veure adjunt)
10. Recursos (veure adjunt)
11. Normativa supletòria (veure adjunt)
ANNEX 1 TEMARI (veure adjunt)

Darrera actualització: 04.06.2021 | 06:04