Anunci de la llista definitiva per la borsa de personal operari/ària de brigada de l'Ajuntament de Collsuspina

Dimecres, 23 de juny de 2021

El que es fa públic, de conformitat amb el que es disposa en l'article 20 del Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març.

La realització de tots els exercicis es faran el dimecres 30 de juny de 2021, en el següent horari:

- A les 08:30 hores, al local social Ramon Cabanas, Carrer de la Verge de Montserrat número 3, Collsuspina, es realitzarà la prova de coneixements de català (certificat A2). La qualificació d'aquest exercici serà d'apte o no apte, i seran eliminats del procés els aspirants que no obtinguin la qualificació d'apte.

Convocar per aquesta prova al següent aspirant: 351****9-R.

L'aspirant haurà de portar el corresponent document d'identitat (DNI).

- Es convoca a la resta d'aspirants a les 10:00 hores, al local social Ramon Cabanas, Carrer de la Verge de Montserrat número 3, Collsuspina, on es realitzarà la 2ona prova, la teòrica. El temps per desenvolupar aquest exercici serà el que decideixi el Tribunal.
Els aspirants hauran de portar el corresponent document d'identitat (DNI).

- Els que superin la primera prova, se'ls convocarà per desenvolupar la segona prova, la pràctica. El tribunal informarà a quin lloc i hora es desenvoluparà la prova, així com el temps màxim per desenvolupar l'exercici.

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant l'Alcalde, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Barcelona o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós- Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

Darrera actualització: 23.06.2021 | 14:56