Projecte de recuperació del Camí Ral de Collsuspina a Sant Cugat de Gavadons

Divendres, 19 de novembre de 2021 a les 07:46

Se sotmet a informació pública pel termini de 20 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

Darrera actualització: 19.11.2021 | 08:01