Projecte de recuperació del camí ral de Collsuspina a Sant Cugat de Gavadons

Divendres, 19 de de novembre de 2021 a les 07:50

Es presenta la memòria del projecte per recuperar el camí ral de Collsuspina.

Se sotmet a informació pública pel termini de 20 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. 

I. MEMÒRIA
I.1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
I.1.1. DADES GENERALS
I.1.2. ANTECEDENTS
I.1.3. ESTAT INICIAL
I.1.4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
I.2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
I.2.1. CONSIDERACIONS GENERALS
I.2.2. TREBALLS PREVIS
I.2.3. MOVIMENT I CONSOLIDACIÓ DE TERRES
I.2.4. TRAÇAT
I.2.5. DRENATGE
I.2.6. CONSERVACIÓ DE MURS I CONFORMACIÓ DE PASSERES
I.2.7. MOBILIARI I EQUIPAMENT
I.2.8. RETOLACIÓ I SENYALITZACIÓ
I.2.9. INSTAL·LACIONS I XARXES DE SERVEIS URBANS
I.3. NORMATIVA APLICABLE
I.3.1. RELACIÓ DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ
I.3.2. ENDERROCS I RESIDUS D’OBRA
I.3.3. ORDENANCES MUNICIPALS
I.3.4. RESTA DE REGLAMENTS I DISPOSICIONS
I.4. ANNEXOS A LA MEMÒRIA
I.4.1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
I.4.2. INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT
I.4.3. PLA D’OBRES
I.4.4. JUSTIFICACIÓ D’OBRA COMPLETA
I.4.5. CLASSIFICACIÓ DE CONTRACTISTA
II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
III. PLEC DE CONDICIONS
IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST
V. PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

V.1. INVENTARI DE FINQUES CADASTRALS DEL TRAÇAT
V.2. INFORME HISTÒRIC SOBRE L’ANTIC CAMÍ DE COLLSUSPINA A SANT CUGAT DE GAVADONS I MUNTANYOLA
V.3. INVENTARI DE CAMINS EXISTENTS A COLLSUSPINA EL 1855
V.4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Darrera actualització: 19.11.2021 | 07:57