Ple ordinari 15 de març de 2018

Dijous, 15 de març de 2018 a les 20:00

Ple ordinari amb aquest ordre del dia:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Donar compte de les resolucions.

3. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost.

4. Donar coneixament de l’informe d’intervenció sobre el compliment de la llei 15/2010, de modificació de la llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.

5. Donar compte de la liquidació del pressupost de la corporació de l’exercici 2017.

6. Aprovació i la comptabilització de baixes de drets incobrables.

7. Aprovació del compte de patrimoni exercici 2017.

8. Aprovació del compte de gestió i recaptació exercici 2017.

9. Ratificació de la resolució núm. 12/2018 de 8 de febrer de 2018, aprovant el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès, els ajuntaments de la Comarca i el Consorci per la promoció dels municipis del Moianès per al finançament en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i a les polítiques d’ igualtat (2017-2019).

10. Concessió de bonificació de l'ICIO en una llicència d'obres particulars, Exp.4/2018.

11. Mocions, precs i preguntes.

Darrera actualització: 08.08.2018 | 11:28