Acords del Ple ordinari 15 de març de 2018

Divendres, 16 de març de 2018 a les 11:45

Explicació del desenvolupament de la sessió, el debat i els acords del Ple.

Celebrada la sessió ordinària de la Corporació amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Donar compte de les resolucions.

3. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost.

4. Donar coneixament de l'informe d'intervenció sobre el compliment de la llei 15/2010, de modificació de la llei 3/2004, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.

5. Donar compte de la liquidació del pressupost de la corporació de l'exercici 2017.

6. Aprovació i la comptabilització de baixes de drets incobrables.

7. Aprovació del compte de patrimoni exercici 2017.

8. Aprovació del compte de gestió i recaptació exercici 2017.

9. Ratificació de la resolució núm. 12/2018 de 8 de febrer de 2018, aprovant el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès, els ajuntaments de la Comarca i el Consorci per la promoció dels municipis del Moianès per al finançament en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i a les polítiques d' igualtat (2017-2019).

10. Concessió de bonificació de l'ICIO en una llicència d'obres particulars, Exp.4/2018.

11. Mocions, precs i preguntes.

El Ple adopta els acords que es resumeixen a continuació:

  • S'aprova l'acta de la sessió anterior corresponent a la del dia 14 de desembre de 2017.
  • Es dóna per assabentat del contingut de les resolucions.
  • Es dóna compte de l'estat d'execució del vigent pressupost municipal a data 28 de febrer de 2018.
  • Es dóna per assabentat del contingut de l'informe d'intervenció.
  • Es dóna per assabentat del contingut de la liquidació del pressupost.
  • Es declara incobrables i es dóna de baixa la relació amb deutors.
  • S'aprova el compte del Patrimoni de l'exercici 2017.
  • S'aprova el compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2017.
  • Es ratificar la resolució núm. 12/2018 de 8 de febrer de 2018.
  • S'aprova concedir una bonificació del 50% de l'Impost de Construccions i Obres a les obres consistents en la reforma i adequació de l'antiga granja "la Bufa" per a espai Polivalent.
Darrera actualització: 03.05.2018 | 18:19