Directius i càrrecs de confiança

En compliment del que estableix l'article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim Local, modificada per l'article primer vint-i-vuitè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, es fa públic que no existeixen llocs de treball reservats a personal eventual. 

Darrera actualització: 20.01.2020 | 13:21
Darrera actualització: 20.01.2020 | 13:21