Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local. 25 de març de 2022

Dijous, 24 de març de 2022

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovació, si escau, de l'acta corresponent a la sessió anterior celebrada el dia 24 de febrer de 2022.
SEGON. Aprovar, si s'escau, l'autorització de la segregació de la finca registral 269, del carrer de les Casetes i aprovació de la llicència de parcel·lació de la part segregada resultant (expedient 424/2021).
TERCER. Aprovar la relació de factures número 4/2022.
QUART. Donar compte de les instàncies presentades des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.

Darrera actualització: 24.03.2022 | 18:56