Oferta de treball: Secretari/ària

Dijous, 28 de març de 2019 a les 12:02

L'Ajuntament de Collsuspina presenta una oferta de treball per a Secretari/ària de l'Ajuntament.

RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE EL DIA 25 DE MARÇ DE 2019

De conformitat amb les atribucions que m'atorga l'article 21 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, passo a resoldre el següent:

APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARI/ÀRIA DE CLASSE 3ª SUBESCALA SECRETARIA INTERVENCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE COLLSUSPINA.

Antecedents:

Atesa la baixa del secretari-interventor de la Corporació, i que, per tal de garantir un correcte funcionament d'aquesta Corporació i d'una bona prestació dels serveis, cal cobrir de forma immediata i urgent les funcions de secretariaintervenció per tal que l'entitat pugui continuar amb la seva activitat administrativa habitual.

Vist que l'article 92 bis de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'administració local estableix que són funcions públiques necessàries a totes les Corporacions locals les de Secretaria, comprensiva de fe pública i assessorament legal preceptiu, i el control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.

Vist el que disposa l'article 291 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, pel que fa el nomenament de funcionaris interins per raons de necessitat i urgència.

D'acord amb l'article 53.1 del Reial decret 128/2018, que preveu que, quan no sigui possible la provisió dels llocs reservats per funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, les Corporacions Locals podran proposar, amb respecte als principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, el nomenament d'un funcionari interí, que haurà d'estar en possessió de la titulació exigida per al accés al subgrup A1.

Atès que a data d'avui aquesta plaça no s'ha proveït mitjançant nomenament provisional, acumulació com tampoc mitjançant comissions de serveis per funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

RESOLC

Primer.- Aprovar les bases adjuntades.

Segon.- Publicar les bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web municipal i a la cartellera municipal.

Tercer.- Donar compte al proper ple i sol·licitar la ratificació de les mateixes.

Collsuspina, 27 de març de 2019

L'alcalde

Oriol Batllo i Farriol

Darrera actualització: 28.03.2019 | 13:06