Ofertes de treball

En aquest apartat trobareu tots aquells llocs de treball vacants de Collsuspina, ja siguin temporals o definitius, com a conseqüència de noves necessitats organitzatives o bé de posada en funcionament de nous serveis o bé de substitucions.

Llocs de treball vacants:


Auxiliar administratiu/iva - Administració pública

Número de llocs de treball: 1.

Ocupacions: Auxiliars administratius amb tasques d'atenció al públic.

Tasques específiques:

Auxiliar adminitratiu/iva:

  • Atenció al públic, atenció telefònica i correu electrònic.
  • Suport a la gestió i administació de campanyes electorals.
  • Registres d'entrada i sortida.
  • Arxiu i entrada de dades.
  • Fotocòpies.
  • Lliurament a domicili de certificats o documents varis de l'administració.
  • Totes les tasques de suport a l'administació i que li siguin encomanades.

Capacitats requerides:  Es busca una persona responsable, autònoma, amb capacitat de treballar en equip, discreta, amb coneixements sobre el poble de Collsuspina, experiència en administració o administració pública.

Per participar al procés cal presentar instància i CV a l'Ajuntament de Collsuspina, al Consorci del Moianès o entras una instància al web municipal.

Termini de presentació:  03/04/2019.

Situació laboral: Atur OBLIGATORI inscrit com a DONO (Demandant d'Ocupació No Ocupat).

Permís de conduir i vehicle propi: Si, tipus B. MOLT IMPORTANT.

Nivell acadèmic: Batxillerat MOLT IMPORTANT (COM A MÍNIM). Es valorarà formació en àmbit administratiu.

Informàtica / Nivell: Programari d'ofimàtica i gestió / Usuari mig OBLIGATORI.

Idioma / Nivell: Català i castellà / Experimentat C1 OBLIGATORI.

Mesos d'experiència: 12 OBLIGATORI en tasques administratives, es valorarà experiència en administració pública.

Tipus de contracte: Obra o servei durant 6 mesos (amb possiblitat de prorrogar).

Horari: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia.

DATA INCORPORACIÓ: 08/04/2019


Secretari/ària

L'objecte de la present convocatòria és la selecció mitjançant el sistema de concurs, de personal per tal de formular proposta de nomenament a la Direcció General d'Administració Local per proveir interinament el lloc de treball de secretaria de l'Ajuntament reservat a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala secretaria intervenció, escala de secretaria de classe tercera. 
La provisió d'aquest lloc resulta necessària i urgent  ja que no ha estat possible la seva provisió per funcionari d'habilitació de caràcter nacional, d'acord amb els procediments establerts en el Reial Decret 128/2018, de 16 de març pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.  
Les tasques a realitzar seran les descrites en el Reial Decret esmentat.

Requisits:

Per poder prendre part en el procés de selecció és necessari que les persones aspirants reuneixin el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds les condicions següents: 

a) Tenir la nacionalitat espanyola. 

b) Haver complert setze anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa fixada per la llei. 

c) Estar en possessió o estar en condicions d'obtenir en la data en la qual finalitzi el termini de presentació d'instàncies, la titulació exigida per a l'ingrés en els cossos o escales classificats en el subgrup A1 d'acord amb el previst en el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.  

d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi la pràctica normal de la feina. 

e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a l'ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a l'accés al cos o escala de funcionaris. 

f) No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat i d'incapacitat dels previstos a la legislació vigent en la matèria. 

g) Posseir la capacitat funcional per a realitzar l'acompliment de les tasques pròpies del lloc de treball. 

h) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat nivell C1 de català) o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix, és d'aplicació el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

En el cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l'exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar.  

Aquests requisits s'han de reunir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds, excepció feta de l'acreditació documental del coneixement de la llengua catalana, que es pot aportar fins el moment de realització de la prova esmentada al paràgraf h) de la present base. 

Termini i forma de presentació:

Les persones aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud adreçada a l'alcalde president de l'Ajuntament de Collsuspina, de conformitat amb el model normalitzat que consta en l'Annex de les presents Bases, en hores d'atenció al públic (de dilluns a divendres de 8h. a 14h.), al Registre General de l'Ajuntament, ubicat a Plaça Major, 3, Collsuspina o en les oficines de correus d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 10 dies hàbils, a partir del dia següent al publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i el web municipal (http://collsuspina.cat)  La resta de publicacions es duran a terme en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Collsuspina 

En la sol·licitud, les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base segona, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, sense perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.

Per poder ser admesa una sol·licitud, s'ha de presentar la següent documentació:

a) Sol·licitud de conformitat amb el model normalitzat que consta en l'Annex de les presents Bases.

b) Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat.

c) Original o còpia degudament compulsada del títol acadèmic necessari.

d) Certificacions, títols, i/o altres documents acreditatius dels mèrits al·legats segons la base 6.4.  

e) Original o fotocòpia dels certificats acreditatius de serveis prestats a l'administració pública.

f) Currículum vitae del sol·licitant, acompanyat d'informe de vida laboral emès per la Seguretat Social en el termini màxim d'un mes anterior a la finalització de presentació de sol·licituds que ha de sol·licitar l'interessat.

g) Document acreditatiu d'estar en possessió del nivell de suficiència C1 de la llengua catalana. No obstant això, en cas que les persones aspirants tinguin el nivell exigit de coneixements de català cal que ho acreditin documentalment, com a màxim, abans de l'inici de la prova de català. 

No es valorarà cap mèrit que no compti amb la deguda acreditació. 

Tota la informació referent a l'oferta de treball de secretari/ària està a l' Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria per proveir una plaça de secretari/a amb caràcter interí .

Darrera actualització: 28.03.2019 | 11:10
Darrera actualització: 28.03.2019 | 11:10