Es presenta la relació d'acords adoptats al Ple ordinari a 25 de març de 2021

Dijous, 22 d'abril de 2021 a les 08:37

Explicació dels acords del Ple. L'acta està a disposició, per qui les vulgui consultar, al despatx de Secretaria d’aquest Ajuntament.

Celebrada la sessió ordinària de la Corporació amb aquest ordre del dia:

PRIMER.- Aprovació, si s’escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors dels plens extraordinaris amb caràcter urgent dels dies 10 de desembre de 2020, 21 de gener de 2021 i 10 de febrer de 2021.
SEGON.- Aprovar, si s’escau, la modificació dels acords número 1 i 2 del Ple de data 10 de juliol de 2019 (expedient 55/2019).
TERCER.- Aprovar, si s’escau, la ratificació del decret d’alcaldia nú-mero 2021/10.
QUART.- Aprovar, si s’escau, la ratificació del decret d’alcaldia número 2021/11.
Control i fiscalització
CINQUÈ.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia adoptats des de l’1 de gener de 2021 fins el moment de la convocatòria del present Ple.
SISÈ.- Precs i preguntes.

El Ple adopta els següents acords:

1. Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes sessions anteriors dels plens extraordinaris amb caràcter urgent dels dies 10 de desembre de 2020, 21 de gener de 2021 i 10 de febrer de 2021.
2. Aprovar, si s'escau, la modificació dels acords número 1 i 2 dels Ple de data 10 de juliol de 2019 (expedient 55/2019).
3. Aprovar, si s'escau, la ratificació del decret d'alcaldia número 2021/10.
4. Aprovar, si s'escau, la ratificació del decret d'alcaldia número 2021/11.
5. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia adoptats des de l'1 de gener de 2021 fins el moment de la convocatòria del present Ple.
6. Declaració Institucional d'adhesió a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona (exp. 2021_81).
7. Moció que presenta el grup Ara Collsuspina, titulada "Moció per impulsar mesures per millorar la seguretat dels municipis catalans".
8. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 23.02.2022 | 18:03