Es convoca un Ple municipal ordinari pel dijous, 25 de març de 2021

Dijous, 25 de març de 2021 a les 12:23

La sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament de Collsuspina es celebra el dijous, 25 de març de 2021, a les 20.30h, en format telemàtic per la plataforma JITSI MEET.

Conforme al que es disposa en l'article 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya i 81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada a la sessió ordinària del Ple d'aquest Ajuntament que tindrà lloc de manera telemàtica, el dia 25 de març de 2021, a les 20:30 hores, per tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- Aprovació, si s’escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors dels plens extraordinaris amb caràcter urgent dels dies 10 de desembre de 2020, 21 de gener de 2021 i 10 de febrer de 2021.
SEGON.- Aprovar, si s’escau, la modificació dels acords número 1 i 2 del Ple de data 10 de juliol de 2019 (expedient 55/2019).
TERCER.- Aprovar, si s’escau, la ratificació del decret d’alcaldia nú-mero 2021/10.
QUART.- Aprovar, si s’escau, la ratificació del decret d’alcaldia número 2021/11.
Control i fiscalització
CINQUÈ.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia adoptats des de l’1 de gener de 2021 fins el moment de la convocatòria del present Ple.
SISÈ.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 25.03.2021 | 14:32