Es convoca un sessió ordinària de la Junta de Govern pel dijous, 27 de maig de 2021

Dimecres, 26 de maig de 2021 a les 19:23

La sessió ordinària de la Junta de Govern es celebra el dijous, 27 de maig de 2021, a les 17.30h, en format telemàtic.

Conforme al que es disposa en l'article 103 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya i 112 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, queda convocada la sessió ordinària de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament que tindrà lloc a Collsuspina, dia 13 de maig de 2021, en format telemàtic a les 18:30 hores, per tractar els següent assumptes inclosos en

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2021.
SEGON. Aprovar, si s'escau, la modificació del contracte d'obres Millora del Camí de l'Espinoi de Collsuspina.
TERCER. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents del mes de maig.
QUART. Donar compte de les instàncies registrades al Registre des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.

Darrera actualització: 27.05.2021 | 06:04