Es convoca un Ple municipal ordinari pel dijous, 6 de maig de 2021

Dimecres, 5 de maig de 2021 a les 15:04

La sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament de Collsuspina es celebra el dijous, 6 de maig de 2021, a les 19.30h, en format telemàtic.

Conforme al que es disposa en l'article 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya i 81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada a la sessió ordinària del Ple d'aquest Ajuntament que tindrà lloc de manera telemàtica, el dia 6 de maig de 2021, a les 19:30 hores, per tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- Aprovació, si s'escau, del esborrany de l'acta de la sessió anterior del Ple extraordinari de l'Ajuntament de Collsuspina, de 20 d'abril de 2021.
SEGON.- Aprovar, si s'escau, ratificar el Decret d'Alcaldia número 22/2021, de data 3 de maig de 2021, sobre les festes locals del municipi de Collsuspina per a l'any 2021.
TERCER.- Aprovar, si s'escau, el reconeixement extrajudicial de crèdits 01/2021.
QUART.- Aprovar, si s'escau, les bases per a la concessió d'ajuts pels casals municipals a infants amb necessitats socioeconòmiques.
CINQUÈ.- Aprovar, si s'escau, el Manifest per un Model Energètic Sostenible a Catalunya.
Control i fiscalització
SISÈ.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia des del 25 de març de 2021 a 3 de maig de 2021.
SETÈ.- Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local celebrades des del 25 de març de 2021 a 3 de maig de 2021.
VUITÈ.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 06.05.2021 | 05:50