Es convoca un Ple municipal ordinari pel dijous, 11 de novembre de 2021

Dilluns, 8 de novembre de 2021 a les 18:09

La sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament de Collsuspina es celebra el dijous, 11 de noviembre de 2021, a les 19.30h, en format telemàtic.

Conforme al que es disposa en l'article 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya i 81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada a la sessió ordinària del Ple d'aquest Ajuntament, que tindrà lloc a Collsuspina, el dia 11 de novembre de 2021, a les 19:30 hores, en format telemàtica, per tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Ratificar la inclusió de les propostes d’acord de la present sessió ordinària del Ple de la Corporació.
SEGON. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de 9 de setembre de 2021.
TERCER. Aprovar, si s’escau, el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs i Bon Govern de l’Ajuntament de Collsuspina.
QUART. Aprovar, si s’escau, el Compte General de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Collsuspina.
CINQUÈ. Aprovar, si s’escau, la modificació de crèdit número 3/2021.
SISÈ. Aprovar, si s’escau, el projecte de recuperació del Camí Ral de Collsuspina a Sant Cugat de Gavadons.
SETÈ. Aprovar, si s’escau, l’adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia.
VUITÈ. Aprovar, si s’escau, l’adhesió a la Mancomunitat de municipis del Bages per al sanejament.
NOVÈ. Ratificar Decret d’Alcaldia 2021-099, de data 4 de novembre de 2021.
Control i fiscalització
DESÈ. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia des de l’última sessió fins la present.
ONZÈ. Donar compte de les Juntes de Govern Local des de l’última sessió fins la present.
DOTZÈ. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 18.01.2022 | 17:15