Anunci d'aprovació inicial per acord del Ple de l'11 d'octubre de 2018

Divendres, 16 de novembre de 2018 a les 11:08

Per acord del Ple de data 11 d'octubre de 2018 es va aprovar inicialment el projecte d'obra titulat "Construcció dels col.lectors de sanejament en alta i d'una estació depuradora d'aigües residuals a Collsuspina".

El pressupost d'execució per contracte de 457.889,23 euros IVA inclòs.

Es sotmet el projecte a informació pública pel termini de trenta dies comptadors al següent de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Provincia i web municipal als efectes de poder presentar-hi reclamacions i/o al.legacions. Passat aquest termini sense que s'hagi presentat cap al.legació i/o reclamació el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat de cap acord posterior. 

Darrera actualització: 16.11.2018 | 11:30