Acords del Ple ordinari 11 d'octubre de 2018

Divendres, 16 de novembre de 2018 a les 10:31

Explicació del desenvolupament de la sessió, el debat i els acords del Ple.

Celebrada la sessió ordinària de la Corporació amb el següent ordre del dia:

1. Aprovacióde l'acta de la sessió anterio.

2. Donar compte de les resolucions.

3. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost a 30 de setembre de 2018.

4. Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2019.

5. Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2019.

6. Donar compte de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries per tal d'aclarir els límits d'edificabilitat i ocupació a la zona del Raval Picanyol.

7. Mocions, precs i preguntes.

El Ple adopta els acords que es resumeixen a continuació:

 • S'aprova l'acta de la sessió anterior corresponent a la del dia 2 d'agost de 2018.
 • Les resolucions han estat a disposició dels regidors a la Secretaria de la Corporació, per la qual el Ple en resta assabentat del contingut d'aquestes.
 • Adjunt a la convocatòria s'ha lliurat un estat d'execució a cada un dels regidors pel qual el Ple es dóna per assabentat.
 • Actualment s'està treballant en l'elaboració del pressupost per a l'exercici 2019 de manera que de moment els regidors assistents al Ple acorden per unanimitat seguir treballant en aquest pressupost per aprovar-lo en un Ple posterior al d'avui.
 • S'aprova provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2019 i següents, així com el seu text refós.
 • S'aprova provisionalment per a l'exercici de 2019 i següents la modificació de les Ordenances fiscals, així com el seu text refós.
 • Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'Ordenances fiscals per a l'exercici de 2019, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
 • S'exposa al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
 • S'aprova inicialment la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament per aclarir els límits d'edificabilitat i ocupació a la zona del "Raval Picanyol".
 • Es sotmet a informació pública pel termini d'un mes la modificació puntual de les Normes Subsidiàries, mitjançant anunci que s'inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un diari d'informació general, així com al taulell d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal, per tal que qualsevol que ho vulgui pugui examinar-los i presentar, durant el termini esmentat, les al·legacions i/o suggeriments que consideri oportunes, a les oficines municipals, situades a la plaça Major, número 3.
 • Si durant el termini d'exposició pública no s'han presentat al·legacions, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitivament aprovat; sense necessitat de cap acord posterior.
 • S'aprova inicialment el projecte d'obra municipal titulat "Construcció dels col·lectors en alta i d'una estació depuradora d'aigües residuals a Collsuspina", redactat per CIAE Enginyers, SL, amb un pressupost d'execució per contracte de 457.889,23 euros IVA inclòs.
 • Es sotmet el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies comptadors al següent de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Provincia i web municipal als efectes de poder presentar-hi reclamacions i/o al·legacions. Passat aquest termini sense que s'hagi presentat cap al·legació i/o reclamació el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat de cap acord posterior.
Darrera actualització: 16.11.2018 | 11:29