Acords del 4/2019 Ple Extraordinari a 29 d'agost de 2019

Divendres, 30 d'agost de 2019 a les 10:15

Explicació del desenvolupament de la sessió, el debat i els acords del Ple.

Celebrada la sessió extraordinària de la Corporació amb aquest ordre del dia:

1. Aprovació de l'increment dels conceptes retributius del personal del Sector Públic, segons Decret 24/2018 i aplicació increment constants retributives del mes de setembre 2019 (efectes de 1 de juliol 2019)
2. Aprovació inicial del projecte "Adequació de la planta segona del centre plurifuncional els "Ventets de Collsuspina".
3. Aprovació inicial del projecte "Instal.lació solar fotovoltaica d'autoconsum compartit".
4. Nomenament de la Sra. Marta Crosas Capdevila com a Secretaria del Registre Civil del Jutjat de Pau de Collsuspina.
5. Aprovació del compte de patrimoni de l'exercici 2018.
6. Aprovació del compte de gestió i recaptació de l'exercici 2018.
7. Aprovació de la comanda de gestió consistent en la prestació d'assistència en matèria d'enginyeria al Consell Comarcal del Moianès.
8. Aprovar l'Adhesió a Aliança Educació 360.
9. Donar compte de la liquidació del pressupost 2018 i la sol.licitud d'Assistència a la Gestió Econòmica Local (Diputació de Barcelona) per tal de confeccionar un PEF.
10. Adhesió i comunicació de les necessitats financeres per a la seva cobertura, any 2020, al Ministerio de Hacienda.

El Ple adopta els acords que es resumeixen a continuació:

 • Incrementar en un 2.55% amb efectes de 1 de gener de 2019, tots els conceptes salarials que no s’incrementen de forma automàtica d’acord amb el Reial Decret Llei 24/2018, per l’any 2019 del personal funcionari i del personal laboral amb estructura equiparada de l’Ajuntament que consten a la Plantilla de personal.
 • Notificar el present acord a la Gerència de Serveis d’Assistència a l’Administració dels RRHH de la Diputació de Barcelona.
 • Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal titulat “Adequació de la planta segona del centre plurifuncional “els Ventets de Collsuspina”, redactat per l’arquitecte Magi Cuberta Crespiera amb un import d’execució de 47.544.57 euros iva exclòs i de 57.528.93 Euros Iva inclòs.
 • Sotmetre el projecte el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies als efectes de poder presentar-hi reclamacions i/o al.legacions. Passat aquest termini sense que s’hagi presentat cap al.legació o reclamació el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat de cap acord posterior.
 • Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal titulat “Instal.lació fotovoltaica d’autoconsum compartit”, redactat per l’enginyer Santiago Altamiras de AEC ALTAMIRAS .amb un pressupost d’execució de 23.284.37 Euros.
 • Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies als efectes de poder presentar-hi reclamacions i/o al.legacions. Passat aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació o al.legació, el projecte quedarà aprovat sense necessitat de cap acord posterior.
 • Nomenar a la senyora Marta Crosas Capdevila, amb DNI número 47.957.412-C com a persona idónia per fer-se càrrec de la secretaria del Registre Civil del Jutjat de Pau, Amb efectes del dia 1 de març del 2019.
 • Comunicar al Departament de Justícia l’acord adoptat.
 • Aprovar el Compte del Patrimoni de l’exercici 2018 del municipi de Collsuspina.
 • Trametre còpia d’aquest al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
 • Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2018.
 • Trametre el present acord al Organisme de Gestió Tributària pel seu coneixement i efectes.
 • Aprovar l’encomanada de gestió de la prestació d’assistència en matèria d’enginyeria del municipi de Collsuspina al Consell Comarcal del Moianès.
 • Aprovar el conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del Moianès i l’Ajuntament de Collsuspina per a regular l’encomana de gestió de l’assistència tècnica del servei d’enginyeria.
 • Facultar al Sr Alcalde, amb el poder tan ampli i necessari com en dret sigui necessari per a portar a terme la signatura del conveni esmentat.
 • Trametre al Consell Comarcal del Moianès el present acord.
 • Aprovar l’adhesió a l’Aliança Educació 360,assumint el manifest i els compromisos dels participants, d’acord amb els textos publicats a la web. www.educació360.cat.
 • Promoure el desenvolupament de projectes d’Educació 360 al nostre territori.
 • Nomenar com a representant polític que actuí com a interlocutor amb els responsables de l’Aliança Educació 360 a la Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Collsuspina , càrrec que actualment recau en la persona de .. La Sra. Elena Perera Leg.1ª Tinent d’alcalde.
 • Comunicar aquest acord a la Direcció de l’Aliança d’Educació 360.
 • Aprovar la sol.licitud d’Assistència a la Gestió Econòmica Local (Diputació de Barcelona) per tal que confeccionin un Pla Econòmic Financer, amb la màxima urgència.
 • Donar trasllat a la Diputació de Barcelona, del acord.
 • Aprovar la sol.licitud d’adhesió i de comunicació de les necessitats financeres any 2020, al Ministeri d’Hisenda, atenent que es reuneixen tots els requits.
 • Donar trasllat, d’aquest acord, al Ministeri, acompanyat d’un pla d’ajust, per la seva valoració.
Darrera actualització: 11.03.2020 | 11:12