Es publica un anunci per l'adhesió al manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus

Dimarts, 24 de març de 2020

Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques(ACM), l'Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la posició i les demandes del món local català davant l'actual moment de dificultat, al qual manifest demanen l'adhesió dels ens locals del nostre país.

Ateses les atribucions de representació de l'ajuntament que corresponen a l'alcaldia, en virtut de l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de l'article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,

HE RESOLT:

PRIMER.- Manifestar el suport i l'adhesió de l'ajuntament de Collsuspina al "MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS".

SEGON.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessió que se'n celebri.

TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la web municipal.

QUART.- Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el manifest, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat.

 

Darrera actualització: 25.03.2020 | 09:18