S'inicien les obres de millora de l'entrada a Collsuspina

Dilluns, 27 de gener de 2020

S'inicien legalment les obres de Millora de la intersecció de la carretera N-141c, PK 34+580 a PK 34+625. Tram: Moià - Collsuspina, clau: B-19024-O, les quals començaran amb les tasques de replanteig i implantació dels elements de senyalització provisional de les obres. L'actuació afecta al municipi de Collsuspina.

Per tal d'assolir millors condicions de seguretat a la intersecció de la N-141c amb l'accés a Collsuspina i el camí de connexió amb les Casetes i Sant de Cugat de Gabadons, es planteja la construcció d'una rotonda partida en aquesta cruïlla.

I així, es procedirà als treballs de demolició de les illetes actuals per passar a executar la nova configuració de semi-rotondes i l'execució dels nous trams de drenatge longitudinal paral·lels a la traça mitjançant reixa correguda, juntament amb la seva neteja complerta, el condicionament de l'esplanada i l'execució de base de formigó en massa als nous ramals de l'enllaç. Aquestes operacions obligaran al tancament en diferents moments dels ramals de l'enllaç actual, tot i que es mantindran en tot moment els diferents moviments existents.

L'actuació inclou també el fresat i reposició de 5 cm amb mescla bituminosa en calent en tot l'àmbit de la intersecció, dotant-la d'una nova capa de trànsit.
Finalment, es procedirà a la realització dels respectius treballs de senyalització horitzontal i vertical de codi a més de la implantació de mesures d'abalisament, com ara, el pintat de noves vorades remuntables en vermell i blanc i la col·locació de captafars sobre el paviment tipus ull de gat. Per a aquests treballs caldrà afectar al trànsit de manera puntual a tots dos sentits de circulació, habilitant pas alternatiu dels vehicles.

Totes les afectacions al trànsit, que seran informades amb antelació, es troben supeditades al pla d'obra i a la possibilitat de que la climatologia d'aquestes dates ens permeti complir-lo estrictament.

En total, la durada prevista de les obres és de 2 setmanes.

Les obres seran senyalitzades correcta i convenientment, segons la normativa sectorial vigent.

Darrera actualització: 27.01.2020 | 13:58