Secretaria-intervenció a l'Ajuntament de Collsuspina

Dijous, 6 de juliol de 2023

Necessitat urgent i inajornable de cobrir el lloc de Secretaria-intervenció de classe tercera reservat a subescala secretaria intervenció, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari.

L'Ajuntament de Collsuspina té la necessitat urgent i inajornable de cobrir el lloc de Secretaria-intervenció de classe tercera reservat a subescala secretaria intervenció, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, de conformitat amb el que preveu l'article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Darrera actualització: 7.07.2023 | 06:53