Edicte de nomenament de la Junta de Govern local i Delegació de competències

Dijous, 5 de setembre de 2019 a les 19:32

Per acord de Ple de data 17 de juny de 2015 es va delegar a favor de la Junta de Govern totes les competències de caràcter delegable del Ple de la corporació (inclòs l'establiment i modificació de preus públics, per la prestació de serveis i realització d'activitats competència de l'Ajuntament) que expressament li atribueixen la llei reguladora de Bases de Règim Local, el text refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Llei d'Hisendes Locals sectorials.

Darrera actualització: 06.09.2019 | 09:49