Decret d'Alcaldia relatiu al procés de selecció de Secretaria-Intervenció de caràcter interí

Dilluns, 30 de maig de 2022 a les 13:13

Resolució a l'expedient administratiu núm. 152/2022, relatiu al procés de selecció de Secretaria-Intervenció de caràcter interí.

ORIOL BATLLÓ FARRIOL, President de l'Ajuntament de Collsuspina, a la vista de l'expedient administratiu núm. 152/2022, relatiu al procés de selecció de Secretaria-Intervenció de caràcter interí, dicto la resolució que s'adjunta que es fonamenta en els antecedents i fonaments jurídics exposats en l'adjunt.

D'acord als antecedents exposats i al marc normatiu que en resulta d'aplicació, com a President de l'Ajuntament de Collsuspina,

RESOLC

Primer.- DECLARAR inajornable el procés selectiu de referència, tret que circumstàncies extraordinàries i d'impossible previsió n'aconsellin, per raons de la salut i/o seguretat pública en benefici de l'interès general, l'ajornament.

Segon.- MODIFICAR la composició de l'Òrgan de selecció, en el sentit d'ampliar el membre designat com a: "Un president, que serà o bé un Un/a secretari/ària interventor/a amb habilitació de caràcter nacional designat/da per Consell Comarcal corresponent o per XALOC o bé Un/a secretari/ària interventor/a amb habilitació de caràcter nacional de qualsevol corporació local designat/da a proposta de la corporació local", a la possibilitat que sigui un funcionari de carrera del subgrup de classificació A1 de qualsevol administració local.

Tercer.- APROVAR la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés selectiu per a cobrir interinament el lloc de secretari-Interventor de l'Ajuntament de Collsuspina.


ADMESOS/ES:
Cognoms i Nom
Peris Cervià, Iona
Contreras Teixidó, Marta
Villagrasa Andrevi, Rafael
Achig Ojeda, Xavier Sebastian
Barbesà Marzabal, Agnès
Martorell Camps, Marta
Ginesta Molist, Àngel
Eixarch Sancho, Marc

Quart.- COMUNICAR que les següents persones admeses hauran de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana per no haver acreditat el nivell de coneixements exigit a les bases, podent aportar la corresponent acreditació en qualsevol moment abans de la realització d'aquesta prova.

Núm. Doc. Identif.
***5479**

Cinquè.- COMUNICAR que es disposa d'un termini de 5 dies, a partir de la publicació d'aquesta resolució en el tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament, per formular reclamacions, al·legacions o esmenes de les sol·licituds. En el supòsit que no es presentin al·legacions en el termini indicat, la llista esdevindrà definitiva.

Sisè.- DESIGNAR com a Membres de l'Òrgan Selectiu, els següents:
Presidenta: Sra. Anna Ferrera i Font, jurista del Consell Comarcal del Moianès, funcionaria de carrera.
Suplent: Marc Poveda Mayans, secretari de l'Ajuntamnent de Pau.

Secretaria i vocal: Sra. Montserrat Arnedo Gómez, designada.
Suplent: Sra. Maria Assumpta Crosas Armengol, designada.

Vocal: Sr. Joan Carles Gelabert Canelles, designat per la Direcció General d'Administració Local (DGAL).
Suplent: Sr. Juan Antonio Rodríguez Molina, designat per la Direcció d'Administració Local (DGAL).

Setè.- DESIGNAR com a assessora de l'Òrgan Selectiu per a la realització i correcció de la prova de verificació de coneixements de llengua catalana, la Sra. Lourdes Freixa Casas, Tècnica del Consorci per a la Normalització Lingüística de l'SCC del Bages.

Vuitè.- CONVOCAR els membres del tribunal i assessora designats en els punts dispositius sisè i setè per a la constitució de l'Òrgan de Selecció i desenvolupament  del procés selectiu, el següent dia, hora i al lloc indicat:

Dia: Dijous, 16 de juny de 2022
Hora: A les vuit del matí (8:30 hores)
Lloc: Ajuntament de Collsuspina (Plaça Major, 3)

Novè.- CONVOCAR les persones aspirants admeses relacionades al punt dispositiu quart, el següent dia, hora i al lloc indicat, per a realitzar la prova de coneixements de llengua catalana:

Dia: Dijous, 16 de juny de 2022
Hora: A un quart de nou del matí (9:00 hores)
Lloc: Ajuntament de Collsuspina (Plaça Major, 3)

Desè.- CONVOCAR les persones aspirants admeses relacionades al punt dispositiu tercer, i a les relacionades al punt dispositiu quart que superin la prova de coneixements de llengua catalana, el següent dia, hora i al lloc indicat, per a realitzar la prova teòrica i, si així ho determina el Tribunal, i en cas d'haver superat aquesta, realitzar la prova pràctica:

Dia: Dijous, 16 de juny de 2022
Hora: A tres quarts de deu del matí (10:30 hores)
Lloc: Ajuntament de Collsuspina (Plaça Major, 3)

Onzè.- INFORMAR les persones convocades (tant aspirants com membres de l'Òrgan Selectiu) que:

  • Serà recomanable l'ús de mascareta, i cada persona haurà d'utilitzar exclusivament el seu propi material per a la resolució de les proves (bolígrafs, cintes correctores, etc.), llevat dels fulls que lliurarà el mateix tribunal.
  • El Ajuntament de Collsuspina vetllarà per la correcta aplicació de les mesures preventives sanitàries: distància entre persones, desinfecció de la sala i del mobiliari, disponibilitat de gel desinfectant, etc.

Dotzè.- NOTIFICAR la present resolució als membres de l'Òrgan Selectiu.

Tretzè.- PUBLICAR la present resolució al tauler d'anuncis electrònic i a la pàgina web de l'Ajuntament de Collsuspina.

Catorzè i últim.- DONAR COMPTE d'aquest decret al proper Ple que es celebri per garantir-ne el seu ampli coneixement.

Darrera actualització: 30.05.2022 | 15:24