Convocatòria porters conserges de la piscina municipal

Dimecres, 14 de juny de 2023

L'Ajuntament de Collsuspina ha aprovat les bases i la convocatòria del procés de selecció mitjançant concurs oposició lliure per a la constitució d'una borsa de treball de porters conserges de la piscina municipal.

Les bases es transcriuen tot seguit i de forma literal:

"...BASES QUE HAN DE REGULAR EL PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PORTERS CONSERGES DE LA PISCINA MUNICIPAL DE COLLSUSPINA"

Objecte de la convocatòria

És objecte de les presents bases la selecció per a la constitució d'una borsa de treball de porter conserge de la piscina municipal de Collsuspina, mitjançant concurs.
Són funcions del lloc de treball, entre d'altres, les següents:

 • Garantir l'obertura i tancament de l'edifici i instal·lacions on es dona servei en l'horari que s'estableixi per l'Ajuntament.
 • Realitzar el cobrament de les entrades a la piscina municipal i procedir a l ingrés de la recaptació en la forma que disposi l'Ajuntament de Collsuspina i en la periodicitat que s'estableixi.
 • Controlar i custodiar les claus de instal·lacions on dona servei.
 • Complir i fer complir, tots els requisits de seguretat que vagi publicant la Generalitat i les altres administracions públiques sobre l'ús de la piscina.
 • Realitzar el control dels accessos. En tot moment hi ha d'haver el porter en la recepció de l'accés.
 • Control de qualitat de l'aigua de la piscina i avisar a la brigada de l'ajuntament quan falti clor, o algun dels productes necessaris per mantenir la qualitat de aigua o bé la neteja de la resta de les instal·lacions.
 • Vigilar l'estat del local i el funcionament de les seves instal·lacions, comunicant qualsevol anomalia al responsable administratiu.
 • Garantir l'encesa i apagada de llums i altres instal·lacions que disposin de mecanismes automàtics que les regulin, en instal·lacions al seu càrrec.
 • Facilitar informació general, personalment i telefònica.
 • Tenir cura de la neteja dels banys i dels vestidors.
 • En general, qualsevol altra tasca afina a la categoria del lloc i semblant a les anteriorment descrites, que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics i resulti necessària per raons del servei.
Darrera actualització: 14.06.2023 | 14:00