Compte General de l'exercici 2018

Divendres, 20 de desembre de 2019 a les 14:52

La Comissió Especial de Comptes, en la reunió que ha tingut lloc el dia 19 de desembre de 2019, ha emès el preceptiu informe en relació al Compte General de l'Ajuntament de Collsuspina de l'exercici 2018.

De conformitat amb allò que disposa l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març el Compte General i aquest informe estaran exposats al públic en les oficines de l'Ajuntament (Plaça Major,3 de Collsuspina)pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit més, s'hi podran presentar reclamacions, reparaments o observacions.

Si se'n presenten, seran examinats per aquesta Comissió, que practicarà les comprovacions que estimi necessàries i emetrà a l'efecte un nou informe. En el cas que no s'haguessin presentat reclamacions, reparaments o observacions, el Compte General es podrà sotmetre a aprovació del Ple de l'Ajuntament sense necessitat de nou informe d'aquesta Comissió.

Darrera actualització: 20.12.2019 | 14:56