Bases reguladores de la concessió d'ajuts extraordinaris per al pagament de la taxa d'escombraries als establiments comercials i empresarials de Collsuspina

Dimecres, 16 de desembre de 2020 a les 20:13

Bases reguladores de la concessió d'ajuts extraordinaris per al pagament de la taxa d'escombraries als establiments comercials i empresarials de Collsuspina afectats per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 així com de la convocatòria dels mateixos.

IMPORTANT:​ El termini de presentació s'allarga fins el 31 de gener de 2021.

El passat 11 de març de 2020, l'Organització Mundial de la Salut (OMS), va elevar la situació d'emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. La rapidesa en l'evolució dels fets, a escala nacional i internacional, va requerir l'adopció de mesures immediates i eficaces per tal de fer front a aquesta conjuntura.

Davant d'aquesta crisi sanitària, el Govern Central, fent ús de l'article 4.b) de la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge, i en exercici de les facultats que li atribueix l'article 116.2 de la Constitució Espanyola, va dictar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, amb la finalitat de protegir la salut i la seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública. La declaració de l'estat d'alarma ha estat 

Prorrogada, de moment fins al dia 7 de juny de 2020, pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel Reial Decret 487/2020, de 10 d'abril, pel Reial Decret 492/2020, de 24 d'abril, pel Reial Decret 514/2020, de 8 de maig i pel el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, 

L'article 6 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, disposa que cada Administració pública conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per tal d'adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les ordres directes de l'autoritat competent als efectes de l'estat d'alarma i sense perjudici d'allò establert en els articles 4 i 5 que regula l'autoritat competent i la col·laboració amb les autoritats competents delegades.
 
No obstant, cal destacar que, com a conseqüència de la crisi sanitària, s'ha esdevingut una important crisi social i econòmica, motivada en gran mesura per la obligatorietat de tancament per part de diverses activitats i empreses. 

Per tal d'ajudar a pal·liar aquesta situació, en la mesura de les possibilitats de l'Ajuntament, s'ha previst, entre d'altres ajuts, atorgar subvencions a aquelles activitats econòmiques afectades pel COVID-19 per a fer front a les despeses derivades de la taxa d'escombraries, a l'empara d'allò que disposa l'article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que estableix que, de forma excepcional, es poden concedir de forma directa determinades subvencions quan s'acrediti la concurrència de raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari i altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública

Es pretén contribuir a corregir una situació de distorsió del mercat provocada per les mesures adoptades per lluitar contra la COVID-19.

Per la via d'aquestes subvencions no s'atorga cap tracte de favor a ningú ni es facilita als beneficiaris una situació de
superioritat en el marc de les condicions de normal funcionament del mercat. Contràriament, la finalitat dels ajuts és minimitzar els efectes negatius d'unes mesures adoptades per les autoritats governatives que han alterat el funcionament del mercat tot obligant al tancament d'un seguit d'establiments comercials i a la suspensió d'activitats econòmiques.

Sol·licitud per l'ajut de la taxa d'escombraries degut al COVID-19

Darrera actualització: 31.12.2020 | 13:05