Aprovació inicial del projecte de modificació puntual NNSS de Collsuspina

Dilluns, 21 d'octubre de 2019 a les 12:37

En data 17 d'octubre de 2019, el Ple de l'Ajuntament de Collsuspina, entre d'altres, va adoptar el següent ACORD.

Primer - Aprovar inicialment la Modificació Puntual de Normes, per tal de qualificar el terrenys en sòl no urbanitzable, de sistema de serveis tècnics destinats a la construcció de la depuradora de Collsuspina.

Segon - Simultàniament  al tràmit d'informació pública de la modificació, s'haurà de sol.licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.

Tercer - Sotmetre aquest expedient a informació pública per un període d'un mes mitjançant la publicació de l'anunci  corresponent al Butlletí Oficial de la Província i disposar-ne alhora, l'exposició a la web i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. 

Darrera actualització: 22.10.2019 | 12:37