Aprovació de la llista definitiva d'admeses, de nomenament del tribunal i de fixació de la data, hora i lloc del concurs per cobrir la plaça d'operari/operària de neteja

Divendres, 6 de març de 2020 a les 19:24

De conformitat amb les atribucions que atorga l'article 21 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local.

APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESES, DE NOMENAMENT DEL TRIBUNAL I DE FIXACIÓ DE LA DATA, HORA I LLOC DEL CONCURS PER COBRIR LA PLAÇA D'OPERARI/OPERÀRIA DE NETEJA

Per acord de la Junta de Govern Local 1/2020 de data 23 de gener de 2020 es va aprovar les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs, per cobrir el lloc treball de d'operari/operària de neteja de l'Ajuntament de Collsuspina.

La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en el BOPB CVE-Núm. de registre: 2020005722 de data 21 de febrer de 2020.

En data 2 de març de 2020 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció.

Vist que l'apartat cinquè de les bases del procés de selecció estableix expirat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcaldia dictarà una resolució declarant aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos, així com es farà constar el dia, lloc i hora en que es constituirà el tribunal qualificador per la realització del concurs.
 

Darrera actualització: 06.03.2020 | 06:53