Anunci del Compte General corresponent a l'exercici pressupostari de l'any 2021

Dimecres, 27 de setembre de 2023

En compliment d'allò disposat a l'article 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, i una vegada que ha estat dictaminat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, s'exposa al públic el Compte General corresponent a l'exercici pressupostari de l'any 2021, per un termini de quinze dies, durant els quals qui s'estimi interessat podrà presentar reclamacions, objeccions o observacions que tinguin per convenients.

Darrera actualització: 27.09.2023 | 16:15