Anunci de bases per a la concessió de subvencions al teixit comercial, cultural, de restauració i turístic i autònoms directament afectats de Collsuspina amb motiu de la situació generada pel COVID-19

Dimecres, 16 de desembre de 2020 a les 18:13

L'article 10 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitaria ocasionada pel Covid-19, disposa la suspensió d'un gran nombre d'activitats econòmiques.

IMPORTANT:​ El termini de presentació s'allarga fins el 31 de gener de 2021.

L'estat d'alarma ha estat prorrogat i és vigent en el moment actual mantenint-se l'esmentada suspensió.

El manteniment i l'impuls del comerç local, el sector cultural, el de la restauració i el turístic i els autònoms directament afectats a Collsuspina ès un dels pilars de l'estratègia de promoció econòmica, en tant en quant proporcionen al poble bens i serveis imprescindibles per a una bona qualitat de vida, generen ocupació i riquesa, i constitueixen la base de l'entramat econòmic i social.

En la situació actual, esdevé necessari disposar d'un instrument específic per ajudar als sectors anteriorment indicats a Collsuspina, davant de la situació generada pel COVID-19 a banda dels instruments i les activitats habituals de suport i foment a les empreses.

Atès l'article 118, següents i concordants, del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres ,activitats i serveis dels ens locals, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Text refós de la Llei municipal i de règim local local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Sol·licitud per la concessió d'ajuts directes del COVID-19

Darrera actualització: 31.12.2020 | 13:04