Anunci d'aprovació inicial en el butlletí oficial de la província de Barcelona

Divendres, 12 de novembre de 2021 a les 11:46

Acord del Ple de l'Ajuntament de Collsuspina pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 03/2021 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 11 de novembre de 2021, va acordar l'aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, corresponent a la modificació de crèdit número 03/2021.

Aprovat inicialment l'expedient crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, per Acord del Ple de data 11 de novembre de 2021, en compliment del que es disposa en l'article 169.1 per remissió del 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de la Província.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament www.collsuspina.cat.

Si transcorregut dit termini no s'haguessin presentat al·legacions, es consi-derarà aprovat definitivament dit Acord.

Collsuspina, 12 de novembre de 2021.

Darrera actualització: 15.11.2021 | 05:37