Anunci d'aprovació inicial de l'acord del Ple de l'Ajuntament de Collsuspina pel qual s'aprova inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2022

Dilluns, 17 de gener de 2022 a les 09:02

Aprovat inicialment en sessió ordinària de Ple d'aquest Ajuntament, de data 13 de gener de 2022, el Pressupost Municipal, Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici econòmic 2022.

Aprovat inicialment en sessió ordinària de Ple d'aquest Ajuntament, de data 13 de gener de 2022, el Pressupost Municipal, Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici econòmic 2022, conforme al previst en l'article 169 del Text Refós de la llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, s'exposa al públic l'expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze dies des de la publicació d'aquest anunci, a l'efecte de reclamacions i al·legacions.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament www.collsuspina.cat.

De conformitat amb l'acord adoptat el Pressupost es considerarà definitivament aprovat, si durant el citat termini no presentin reclamacions.

Darrera actualització: 17.01.2022 | 09:23